หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 1   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)

 3   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Agriculture Ecosystems
3 (3-0-6)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)

 4   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
จป111 การประมงทั่วไป
 General Fisheries
3 (3-0-6)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (2-2-5)
สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร
 Media Production in Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Research
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (2-2-5)
สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท
 Rural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร
 Laws and Commercial of Agricultural Products
3 (3-0-6)
สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Planning and Evaluation in Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (2-2-5)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
สศ492 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
 Quality System and Poultry Farm Standardization
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร450 ธัญพืช
 Cereal Crops
3 (2-3-5)
พส301 หลักการผลิตผัก
 Fundamentals of Vegetable Production
3 (2-3-5)
พส413 การผลิตเห็ด
 Mushroom Production
3 (2-3-5)
รพ471 วิทยาการเห็ด
 Mushroom Technology
3 (2-3-5)
สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
 Sufficiency Economy and New Theory for Sustainable Development
3 (3-0-6)
สก401 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Contest
3 (2-2-5)

 6   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49