หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

 1   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)

 3   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Agriculture Ecosystems
3 (3-0-6)
สก305 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร
 Principles of Agricultural Supervision
3 (3-0-6)
สก311 หลักการสื่อสารเกษตร
 Principles of Agricultural Communication
3 (2-2-5)
สก311 หลักการสื่อสารเกษตร
 Principles of Agricultural Communication
3 (3-0-6)
สก313 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information Management
3 (3-0-6)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Communications
3 (3-0-6)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (2-2-5)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (3-0-6)
สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท
 Rural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท
 Rural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร
 Laws and Commercial of Agricultural Products
3 (3-0-6)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (2-2-5)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (3-0-6)

 4   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (2-2-5)
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (3-0-6)
สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร
 Media Production in Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Media Production in Agricultural Extension and Development
3 (2-2-5)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Agricultural Extension and Communication Research
3 (3-0-6)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Research
3 (3-0-6)
สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Planning and Evaluation in Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)

 5   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
 Sufficiency Economy and New Theory for Sustainable Development
3 (3-0-6)
สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
 Sufficiency Economy and New Theory for Sustainable Development
3 (3-0-6)
สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร
 Community Study for Agricultural Communications
3 (3-0-6)
สก401 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Contest
3 (2-2-5)
สก415 การสื่อสารเพื่อชุมชน
 Communication for Community
3 (3-0-6)
สก497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-9-0)

 6   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วพ361 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า
 Turfgrass Weed Management
3 (2-3-6)

 7   วิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48