หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Agriculture Ecosystems
3 (2-2-5)
สก311 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล
 Principles of Agricultural Communication in the Digital Age
3 (2-2-5)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Communication
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
 Community and Agricultural Society Development
3 (3-0-6)
สก404 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 Laws Commercial and Standard of Agricultural Products
3 (2-2-5)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (2-2-5)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (2-2-5)
สก312 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร
 Production of Agricultural Digital Media
3 (2-2-5)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
 Agricultural Extension and Communication Research
3 (2-2-5)
สก452 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
 Planning and Evaluation in Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-9-0)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร
 Community Study for Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก411 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร
 Agricultural Digital Video Program Production
3 (2-2-5)
สก415 การสื่อสารเพื่อชุมชน
 Communication for Community
3 (3-0-6)
สก463 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น
 Principle of Farm Management
3 (2-2-5)

 8   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48