หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชสวน

 1   รายวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน
 Research Methodology in Horticulture
3 (2-3-0)
พส511 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อการค้า
 Commercial Seed Production in Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส521 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 1
 Advanced Horticultural Crop Breeding 1
3 (2-3-5)
พส533 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชสวน
 Advanced Physiology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส598 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-0)
พส599 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-0)

 2   รายวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส522 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2
 Advanced Horticultural Crop Brecding 2
3 (2-3-5)
พส523 เซลพันธุศาสตร์ของพืช
 Plant Cytogenetics
3 (2-3-0)
พส524 วิวัฒนาการและการจำแนกชนิดของพืชสวน
 Evolution and Systematics of Horticultural Crops
3 (3-0-0)
พส525 พันธุ์ศาสตร์ของพืช
 Plant Genetics
3 (3-0-0)
พส526 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Molecular Markers in Plant Breeding
3 (2-2-0)
พส531 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวนขั้นสูง
 Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture
3 (3-0-0)
พส532 การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Plant Tissue Culture
3 (2-3-0)
พส532 การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประยุกต์
 Applied Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
พส534 เทคนิคปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาและชีวเคมีในพืชสวน
 Physiology and Biochemical Laboratory Techniques in Horticulture
3 (2-3-0)
พส535 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน
 Stress Physiology of Horticultural Crops
3 (3-0-0)
พส536 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ของพืชสวน
 Seed Physiology in Horticultural Crops
3 (2-3-0)
พส537 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารให้สีในพืช
 Physiology and Biology of Plant Pigments
3 (2-3-0)
พส541 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 Seen Conditioning in Horticultural Crops
3 (2-3-0)
พส551 การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 Seed Testing in Horticultural Crops
3 (2-3-0)
พส552 การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 Seed Quality Control in Horticultural Crops
3 (2-3-0)
พส553 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนประยุกต์
 Applied in Postharvest Physiology of Horticulture
3 (2-3-0)
พส554 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
  -
3 (2-3-0)
พส555 เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพผลิตผลพืชสวน
 Quality Evaluation Techniques for Horticultural Crops
3 (2-3-0)
พส571 เรื่องเฉพาะทางในการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 Selected Topics in Horticultural Crops Breeding
3 (2-3-0)
พส572 เรื่องเฉพาะทางเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 Selected Topics in Seed Technology of Horticultural.
3 (2-3-0)
พส573 เรื่องเฉพาะทางพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว
 Selected Topics in Postharvest of Horticulture
3 (2-3-0)
พส574 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน
 Selected Topics in Horticulture
3 (2-3-0)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-30-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-33-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-6-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-12-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-15-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-18-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-21-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-24-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48