หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชสวน

 1   รายวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส599 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-0)
พส598 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-0)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-24-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-15-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-21-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-33-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-30-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-12-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-6-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
พส699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-18-0)

 3   วิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน
 Research Methodology in Horticulture
3 (2-3-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47