หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การผลิตสัตว์

 1   เอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ501 โภชนศาสตรสัตว์ประยุกต์
 Applied Animal Nutrition
3 (2-3-5)
สศ541 การวางแผนทดลองและวิจัยทางสัตว์
 Experimental Designs for Animal Research
3 (3-0-6)
สศ599 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-0)
สศ698 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
3 (0-9-0)

 2   เอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ502 โภชนศาสตรสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 Ruminant Nutrition
3 (3-0-6)
สศ503 โภชนศาสตรสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
 Non-Ruminant Nutrition
3 (3-0-6)
สศ504 โภชนศาสตรสัตว์เปรียบเทียบ
 Comparative Animal Nutrition
3 (3-0-6)
สศ505 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 Feed Inspection and Quality Control
3 (2-3-5)
สศ506 สารพิษในอาหารสัตว์
 Toxic Substances in Animal Feed
3 (2-3-5)
สศ511 วิทยาเอนโดไครของสัตว์เลี้ยง
 Endocrinology of Domestic Animals
3 (3-0-6)
สศ512 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง
 Environmental Physiology of Domestic Animals
3 (3-0-6)
สศ513 สรีรวิทยาการให้น้ำนม
 Physiology of Lactation
3 (3-0-6)
สศ532 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
 Advanced Animal Breeding
3 (3-0-6)
สศ533 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีกขั้นสูง
 Advanced Poultry Breeding
3 (3-0-0)
สศ560 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
 Advanced Meat Science
3 (2-3-5)

 3   วิชารองหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สษ510 การสื่อสารการเกษตร
 Agricultural Communications
3 (2-3-0)
สษ555 การพัฒนาความเป็นผู้นำ
 Leadership Development
3 (3-0-0)
สษ580 จิตวิทยาสำหรับงานส่งเสริม
 Psychology in Extension
3 (3-0-0)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-1-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-0-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-11-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-2-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-3-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-4-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-5-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-6-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-7-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-8-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-9-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49