หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 1   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ชว501 มลพิษสิ่งแวดล้อม
 Environmental Pollution
3 (3-0-6)
ดป696 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-2)
ดป697 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-2)

 2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (3-0-6)
ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (3-0-6)
ดป441 การสำรวจดิน
 Soil Survey
3 (2-3-5)
ดป451 จุลชีววิทยาของดิน
 Soil Microbiology
3 (2-3-5)
ดป461 ฟิสิกส์ของดิน
 Soil Physics
3 (2-3-5)
ดป471 ดินและการจัดการดินในประเทศไทย
 Soils and Soil Management in Thailand
3 (2-3-5)
ดป473 ดินที่เป็นปัญหาและการปรับปรุง
 Problem Soils and Their Improvement
3 (2-3-5)
ดป474 กษัยการของดิน
 Soil Erosion
3 (2-3-5)
ดป485 การจัดการขยะมูลฝอยและสารพิษ
 Management of Solid Waste and Hazardous Waste
3 (3-0-6)
ดป487 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 Wastewater Treatment Processes
3 (3-0-6)
ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture (hydroponics)
3 (2-3-5)
ดป532 การวิเคราะห์ดินและพืช
 Soil and Plant Analyses
3 (2-3-5)
ดป533 ดินนา
 Submerged Soil
3 (3-0-6)
ดป534 ดินป่าไม้
 Forest Soils
3 (3-0-6)
ดป535 ธาตุอาหารพืช
 Plant Nutrition
3 (3-0-6)
ดป536 ดินเขตร้อน
 Tropical Soils
3 (3-0-6)
ดป537 เคมีของดิน
 Soil Chemistry
3 (2-3-5)
ดป543 การกำเนิดและการจำแนกดิน
 Soil Genesis and Classification
3 (2-3-5)
ดป549 ธรณีสัณฐานวิทยา
 Geomorphology
3 (3-0-6)
ดป554 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช
 Soil Water and Plant Relationship
3 (3-0-6)
ดป572 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
 Soil and Water Conservation
3 (3-0-6)
ดป573 ดินที่เป็นปัญหา
 Problem Soils
3 (3-0-6)
ดป581 พิษวิทยาในดิน
 Soil Toxicology
3 (2-3-5)
ดป582 นิเวศวิทยาของดิน
 Soil Ecology
3 (2-3-5)
ดป584 ระบบกำจัดของเสีย
 Waste Treatment Systems
3 (2-3-5)
ดป651 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
 Advanced Soil Microbiology
3 (3-0-6)
ดป655 การเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย์
 Microbial Deterioration of Materials
3 (2-3-5)
ดป661 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
 Advanced Soil Physics
3 (3-0-6)
ภส461 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Natural Resources Conservation and Management
3 (2-3-0)
ภส561 อุตุอุทกวิทยาลุ่มน้ำ
 Watershed Meteo-Hydrology
3 (2-3-5)
ภส562 การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ
 Watershed Resource Management
3 (2-3-0)
ภส563 แบบจำลองการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ
 Watershed Resources Management Modeling
3 (2-3-0)
ภส564 การพัฒนาแหล่งน้ำชนบท
 Rural Water Resources Development
3 (2-3-0)
ภส565 เทคนิคการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ
 Research Techniques in Watershed Resources Management
3 (2-3-0)
ศว511 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Economics
3 (3-0-6)
ศว512 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
 Resource Economics
3 (3-0-6)
ศว513 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
 Economics for Environmental and Natural Resource
3 (3-0-6)
ศว532 การวิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental System Analysis and Impact Assessment
3 (3-0-6)
ศว541 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดล้อม
 Research Methods in Environmental Economics
3 (2-3-5)
ศว597 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
3 (0-0-0)

 3   กลุ่มวิชารองหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-30-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-33-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-72-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-6-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-12-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-15-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-18-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-21-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-24-0)
ดป699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48