หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   เอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร510 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 1
 Advanced Plant Breeding 1
3 (2-3-5)
พร530 การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยพืช 1
 Experimental Designs for Crop Research 1
3 (2-3-5)
พร570 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
 Physiology of Crop Production
3 (2-3-5)
พร696 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-2)
พร697 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-2)

 2   เอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ550 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
 Integrated Pest Management
3 (2-3-5)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร412 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Techniques in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่
 Research Techniques for Agronomy
3 (2-3-5)
พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
 Seed Technology
3 (2-3-5)
พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Production
3 (2-3-5)
พร442 การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 Seed Analysis and Quality Testing
3 (1-4-4)
พร443 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
 Post Harvest Handling of Field Crops
3 (2-3-5)
พร450 ธัญพืช
 Cereal Crops
3 (2-3-5)
พร451 พืชน้ำมัน
 Oil Crops
3 (2-3-5)
พร452 พืชเส้นใย
 Fiber Crops
3 (2-3-5)
พร454 การผลิตมันฝรั่งและหัวพันธุ์มันฝรั่ง
 Potato and Seed Potato Production
3 (2-3-5)
พร455 การผลิตพืชหัว
 Tuber Crops Production
3 (2-3-5)
พร456 ระบบการปลูกพืช
 Cropping System
3 (2-3-5)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information System
3 (2-3-5)
พร459 พืชอาหารสัตว์
 Forage Crops
3 (2-3-5)
พร511 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 2
 Advanced Plant Breeding 2
3 (3-0-6)
พร512 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
 Plant Breeding for Diseases and Insects Resistance
3 (2-3-5)
พร513 การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับ
 Plant Breeding for Environmental Stress
3 (2-3-5)
พร514 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Numerical Analysis for Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร515 พันธุศาสตร์พืช
 Plant Genetics
3 (2-3-5)
พร516 พันธุศาสตร์ประชากรประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Applied Population Genetics and Plant Breeding
3 (3-0-6)
พร517 ไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Biometrics in Plant Breeding
3 (3-0-6)
พร518 ไซโตเยนิคติคส์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Cytogenetics in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร520 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั้นสูง
 Advanced Plant Biotechnology
3 (2-3-5)
พร521 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Genetic Engineering and Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร531 การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยพืช 2
 Experimental Designs for Crop Research 2
3 (2-3-5)
พร532 การจัดการวิจัย
 Research Management
3 (3-0-6)
พร533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information Technology for Agriculture
3 (2-3-5)
พร534 การจำลองการผลิตพืช
 Crop Simulation
3 (2-3-5)
พร540 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
 Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร541 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง
 Advanced Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร542 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 Seed Quality Testing and Control
3 (2-3-5)
พร544 การผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์
 Commercial Seed Production
3 (2-3-5)
พร545 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Processing Machinery
3 (2-3-5)
พร546 การออกแบบโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Processing Plant Design
3 (2-3-5)
พร547 การพัฒนาโครงการเมล็ดพันธุ์
 Seed Project Development
3 (2-3-5)
พร548 การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
 Drying and Storage of Seeds
3 (2-3-5)
พร549 เทคนิคการจำแนกพันธุ์พืช
 Varietal Identification Techniques
3 (2-3-5)
พร550 การผลิตพืชไร่ 1
 Crop Production 1
3 (2-3-5)
พร551 การผลิตพืชไร่ 2
 Crop Production 2
3 (2-3-5)
พร552 ระบบการทำฟาร์ม
 Farming Systems
3 (2-3-5)
พร553 การจัดการฟาร์มขั้นสูง
 Advanced Farm Management
3 (3-0-6)
พร554 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตพืชไร่
 Environmental Factors in Crop Production
3 (2-3-5)
พร555 กระบวนการของพืชภายใต้การควบคุมสิ่งแวดล้อม
 Crop Processes in Controlled Environments
3 (2-3-5)
พร556 นิเวศวิทยาของพืชไร่และทุ่งหญ้า
 Ecology of Field Crop and Pasture
3 (2-3-5)
พร557 วิวัฒนาการของพืช
 Crop Plant Evolution
3 (3-0-6)
พร558 การจัดการทุ่งหญ้าเขตร้อน
 Tropical Pasture Management
3 (2-3-5)
พร559 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง
 Advanced Forage Crops
3 (2-3-5)
พร559 วิวัฒนาการของพืช
 Crop Plant Evolution
3 (3-0-6)
พร560 การปรับตัวของพืช
 Crop Adaptation
3 (3-0-6)
พร561 การควบคุมวัชพืชโดยสารเคมี
 Chemical Weed Control
3 (2-3-5)
พร562 ธาตุอาหารพืชไร่
 Field Crops Nutrition
3 (2-3-5)
พร564 การวิเคราะห์การผลิตและระบบการปลูกพืชไร่
 Analysis of Cropping System and Crop Production
3 (2-3-5)
พร564 ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
 Cereal and Legume Crops
3 (2-3-5)
พร566 ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
 Cereal and Legume Crops
3 (2-3-5)
พร567 การวิเคราะห์การผลิตพืชตระกูลถั่ว
 Analysis of Legume Crop Production
3 (2-3-5)
พร568 การวิเคราะห์การผลิตธัญพืช
 Analysis of Crop Production
3 (2-3-5)
พร571 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
 Advanced Physiology of Field Crop Production
3 (3-0-6)
พร572 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
 Herbicide and Plant Physiology
3 (2-3-5)
พร590 การเตรียมความพร้อมสู่งานวิจัย
 Research Orientation
1 (1-0-2)
พร695 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
1 (0-3-1)

 3   วิชารองหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-30-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-33-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-6-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-12-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-15-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-18-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-27-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-24-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)

 5   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศป641 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Students
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48