หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์

 1   เอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป596 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-2)
ดป597 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-2)

 2   เอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (3-0-6)
ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (3-0-6)
ดป441 การสำรวจดิน
 Soil Survey
3 (2-3-5)
ดป451 จุลชีววิทยาของดิน
 Soil Microbiology
3 (2-3-5)
ดป461 ฟิสิกส์ของดิน
 Soil Physics
3 (2-3-5)
ดป474 กษัยการของดิน
 Soil Erosion
3 (2-3-5)
ดป481 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน
 Soil Ecotoxicology
3 (2-3-5)
ดป489 เกษตรธรรมชาติ
 Natural Farming
3 (2-3-5)
ดป511 วิธีวิทยาการวิจัยทางปฐพีศาสตร์
 Research Methodology in Soil Sciences
3 (2-2-5)
ดป532 การวิเคราะห์ดินและพืช
 Soil and Plant Analyses
3 (2-3-5)
ดป533 ดินนา
 Submerged Soil
3 (3-0-6)
ดป534 ดินป่าไม้
 Forest Soils
3 (3-0-6)
ดป535 ธาตุอาหารพืช
 Plant Nutrition
3 (3-0-6)
ดป536 ดินเขตร้อน
 Tropical Soils
3 (3-0-6)
ดป537 เคมีของดิน
 Soil Chemistry
3 (2-3-5)
ดป538 ชีวเคมีของสิ่งแวดล้อมในดิน
 Biochemistry in Soil Environment
3 (2-3-5)
ดป543 การกำเนิดและการจำแนกดิน
 Soil Genesis and Classification
3 (2-3-5)
ดป549 ธรณีสัณฐานวิทยา
 Geomorphology
3 (3-0-6)
ดป554 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช
 Soil Water and Plant Relationship
3 (3-0-6)
ดป572 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
 Soil and Water Conservation
3 (3-0-6)
ดป573 ดินที่เป็นปัญหา
 Problem Soils
3 (3-0-6)
ดป581 พิษวิทยาในดิน
 Soil Toxicology
3 (2-3-5)
ดป582 นิเวศวิทยาของดิน
 Soil Ecology
3 (2-3-5)
ดป601 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 1
 Selected Topics in Soil Science 1
3 (3-0-6)
ดป602 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 2
 Selected Topics in Soil Science 2
3 (3-0-6)
ดป651 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
 Advanced Soil Microbiology
3 (3-0-6)
ดป661 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
 Advanced Soil Physics
3 (3-0-6)

 3   วิชารองหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-30-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-33-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-6-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-12-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-15-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-18-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-21-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-24-0)
ดป599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)
ดป694 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
6 (0-18-0)
ดป695 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
1 (0-3-0)
ดป695 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
6 (0-18-0)

 5   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม210 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
ศท640 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
 English for Graduate Students 1
3 (3-0-0)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
สต311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)

 6   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป535 ดินและธาตุอาหารพืช
 Soil and Plant Nutrition
3 (2-2-5)
ดป571 การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
 Sustainable Management of Soil Resource
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48