หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : สัตวศาสตร์

 1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-0-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-10-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-11-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-2-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-3-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-4-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-5-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-6-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-7-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-8-0)
สศ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-9-0)

 2   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ520 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตว์
 Research Methodology in Animal Science
3 (3-0-6)
สศ590 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-2)
สศ591 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-3)
สศ592 การเตรียมความพร้อมของการวิจัย
 Research Proposal
1 (1-0-3)
สศ593 รายงานความก้าวหน้า
 Progress Report
1 (1-0-3)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49