หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พัฒนาทรัพยากรชนบท

 1   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พช510 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 Development Communication
3 (3-0-6)
พช511 การผลิตรายการวิดีทัศน์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาชนบท
 Video Program Production for Extension and Rural Development
3 (2-3-5)
พช512 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมและพัฒนาชนบท
 Photography for Extension and Rural Development
3 (2-3-5)
พช520 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรชนบท
 Data Analysis for Rural Resources Development
3 (3-0-6)
พช521 ระเบียบวิธีวิจัย
 Research Methodology
3 (3-0-6)
พช522 การประเมินผลโครงการ
 Project Evaluation
3 (3-0-6)
พช524 กรณีศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรชนบท
 Case Study in Rural Resources Development
3 (2-2-5)
พช550 การพัฒนาชนบท
 Rural Development
3 (3-0-6)
พช553 ทฤษฎีและยุทธวิธีของการเปลี่ยนแปลง
 Theories and Strategies of Change
3 (3-0-6)
พช554 การวางแผนพัฒนาและการจัดการโครงการ
 Development Planning and Project Management
3 (3-0-6)
พช570 สังคมวิทยาในการพัฒนาชนบท
 Sociology in Rural Development
3 (3-0-6)
พช591 สัมมนาปริญญาโท 1
 Master Seminar 1
1 (0-2-1)
พช592 สัมมนาปริญญาโท 2
 Master Seminar 2
1 (0-2-1)
พช593 สัมมนาปริญญาโท 3
 Master Seminar 3
1 (0-2-1)
พช594 สัมมนาปริญญาโท 4
 Master Seminar 4
1 (0-2-1)
พช599 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-18-0)
พช697 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
3 (0-18-0)
พช698 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
3 (0-9-0)
พช698 การค้นคว้าอิสระขั้นสูง
 Advanced Independent Study
6 (0-18-9)
พช699 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
1 (0-0-0)
พช699 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
6 (0-18-0)
พช896 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (แบบ 2.1)
 Dissertation 1 (Scheme 2.1)
6 (0-18-0)
พช899 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (แบบ 2.1)
 Dissertation 4 (Scheme 2.1)
1 (0-3-0)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49