หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชสวน

 1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส691 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
6 (0-18-0)
พส692 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
12 (0-36-0)
พส693 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
12 (0-36-0)
พส694 วิทยานิพนธ์ 4
 Thesis 4
6 (0-18-0)

 2   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส501 ระเบียบและวิธีวิจัยทางพืชสวน
 Research Methodology in Horticulture
3 (2-3-5)
พส591 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พส592 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พส593 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พส594 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49