หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชสวน

 1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส521 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 1
 Advanced Horticultural Crop Breeding 1
3 (2-3-5)
พส551 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนขั้นสูง
 Advanced Postharvest Physiology in Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส533 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชสวน
 Advanced Physiology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส503 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน
 Plant Molecular Biology
3 (2-3-5)

 2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส531 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนขั้นสูง
 Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture
3 (2-3-5)
พส525 กล้วยไม้ขั้นสูง
 Advanced Orchidology
3 (2-3-5)
พส522 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2
 Advanced Horticultural Crop Brecding 2
3 (2-3-5)
พส535 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารให้สีในพืช
 Physiology and Biology of Plant Pigments
3 (2-3-5)
พส532 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประยุกต์
 Applied Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
พส524 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Molecular Markers in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พส542 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 Seed Quality Control and Seed Testing in Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส511 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อการค้า
 Commercial Seed Production in Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส502 ธาตุอาหารพืชสวน
 Mineral nutrition of horticultural crops
3 (2-3-5)
พส523 เซลพันธุศาสตร์ของพืช
 Plant Cytogenetics
3 (2-3-0)
พส534 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน
 Stress Physiology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส541 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 Seed Physiology in Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส574 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน
 Selected Topics in Horticulture
3 (2-3-5)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส695 วิทยานิพนธ์ 5
 Thesis 5
3 (0-9-0)
พส697 วิทยานิพนธ์ 7
 Thesis 7
6 (0-18-0)
พส696 วิทยานิพนธ์ 6
 Thesis 6
3 (0-9-0)

 4   วิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส594 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
พส501 ระเบียบและวิธีวิจัยทางพืชสวน
 Research Methodology in Horticulture
3 (2-3-5)
พส592 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พส593 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พส591 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47