หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอยำงยั่งยืน

 1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา
 Area Analysis for Development
3 (3-0-6)
พภ531 การบริหารโครงการพัฒนา
 Developmental Project Administration
3 (3-0-6)
พภ512 พระราชปรัชญา
 Royal Philosophy
3 (3-0-6)
พภ513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ
 The Concepts and Theories in the Royal Initiative
3 (3-0-6)
พภ511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา
 Philosophy, Theories and Concepts of Development
3 (3-0-6)
พภ521 เศรษฐกิจพอเพียง
 Sufficiency Economy
3 (3-0-6)

 2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Innovation of Natural Resources Management
3 (3-0-6)
พภ546 การพัฒนามนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Human Development for sustainable development
3 (3-0-6)
พภ545 การจัดการนิเวศวิทยามนุษย์
 Human Ecology Management
3 (3-0-6)
พภ548 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
 Knowledge Management for Development
3 (3-0-6)
พภ543 ชุมชน ทรัพยากรและความหลากหลาย ทางชีวภาพ
 Community, Resources and Biodiversity
3 (3-0-6)
พภ542 ศาสนธรรมกับการพัฒนา
 Dhamma for Development
3 (3-0-6)
พภ547 ภูมิปัญญาไทย
 Thai Wisdom
3 (3-0-6)
พภ541 การบริหารจัดการการพัฒนา
 Management and Administration of Development
3 (3-0-6)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ698 วิทยานิพนธ์ 5
 Thesis 5
6 (0-18-0)
พภ699 วิทยานิพนธ์ 6
 Thesis 6
6 (0-18-0)

 4   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ598 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พภ599 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
พภ533 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
 Research Methodology for Development
3 (2-2-5)
พภ597 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พภ596 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47