หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร530 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืช
 Experimental Designs for Crop Research
3 (2-3-5)
พร520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
 Physiology of Crop Production
3 (2-3-5)
พร540 สรีวิทยาของเมล็ดพันธุ์
 Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร510 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
 Advanced Plant Breeding
3 (3-0-6)

 2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร521 การปรับตัวของพืช
 Plant Adaptation
3 (3-0-6)
พร524 วิวัฒนาการของพืชปลูก
 Crop Evolution
3 (3-0-6)
พร522 ธาตุอาหารพืชไร่
 Field Crops Nutrition
3 (2-3-5)
พร513 เทคโนโลยีชีวภาพในงานปรับปรุงพันธุ์พืช
 Biotechnology in Plant Breeding
3 (3-0-6)
พร516 เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 DNA Markers Assisted Selection in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร512 ไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Biometrics in Plant Breeding
3 (3-0-6)
พร690 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
3 (0-9-5)
พร523 การผลิตพืชไร่ในสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
 Field Crop Production in Global Environmental Changes
3 (3-0-6)
พร515 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์
 Plant–Microbe Interactions
3 (3-0-6)
พร593 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่
 Selected Topics in Agronomy
3 (3-0-6)
พร541 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 Seed Quality Testing and Control
3 (2-3-5)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร699 วิทยานิพนธ์ 6
 Thesis 6
6 (0-18-0)
พร699 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
9 (0-27-0)
พร699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
พร698 วิทยานิพนธ์ 5
 Thesis 5
6 (0-18-0)

 4   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร599 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
พร590 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
 Research Methodology in Agriculture
3 (2-2-5)
พร598 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พร596 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พร597 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47