หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร :  (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช

 1   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อพ596 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
อพ597 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
อพ598 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
อพ599 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
อพ670 ระเบียบวิธีวิจัยทางอารักขาพืช
 Research Techniques in Plant Protection
3 (2-3-5)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อพ691 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
6 (0-18-0)
อพ692 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
6 (0-18-0)
อพ693 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
12 (0-36-0)
อพ694 วิทยานิพนธ์ 4
 Thesis 4
12 (0-36-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48