หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร :  (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช

 1   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อพ596 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
อพ597 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
อพ598 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
อพ599 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
อพ670 ระเบียบวิธีวิจัยทางอารักขาพืช
 Research Techniques in Plant Protection
3 (2-3-5)

 2   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อพ601 การจัดการด้านอารักขาพืช
 Plant Protection Management
3 (2-3-5)
อพ680 พันธุวิศวกรรมด้านอารักขาพืช
 Genetic Engineering in Plant Protection
3 (3-0-6)
อพ681 เทคโนโลยีการอารักขาพืช
 Plant Protection Technology
3 (2-3-5)

 3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ510 ไรวิทยา
 Acarology
3 (2-3-5)
กฏ513 โรควิทยาของแมลง
 Insect Pathology
3 (2-3-5)
กฏ514 แมลงพาหะนำโรคมาสู่พืช
 Insect Transmission of Plant Pathogens
3 (2-3-5)
กฏ530 อนุกรมวิธานของแมลง
 Insect Taxonomy
3 (2-3-5)
กฏ531 สรีรวิทยาของแมลง
 Insect Physiology
3 (2-3-5)
กฏ532 แมลงตัวอ่อน
 Immature Insects
3 (2-3-5)
กฏ540 พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง
 Insecticide Toxicology
3 (2-3-5)
กฏ550 การจัดการแมลงศัตรูพืชขั้นสูง
 Advanced Insect Pest Management
3 (2-3-5)
รพ500 ราวิทยาขั้นสูง
 Advanced Mycology
3 (2-3-5)
รพ503 ไวรัสวิทยาขั้นสูงของพืช
 Advanced Plant Virology
3 (2-3-5)
รพ531 การระบาดของโรคพืชและการควบคุม
 Plant Disease Epidemiology and Control
3 (2-3-5)
รพ550 การจัดการโรคพืช
 Plant Diseases Management
3 (2-3-5)
รพ551 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีขั้นสูง
 Advanced Biological Control of Plant Diseases
3 (2-3-5)
รพ631 โรคพืชขั้นสูง
 Advanced Plant Pathology
3 (2-3-5)
รพ632 กระบวนการเกิดโรคพืช
 Pathogenesis in Plant Pathology
3 (2-3-5)
รพ680 โรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล
 Molecular Plant Pathology
3 (3-0-6)
วพ530 ความสัมพันธ์ของวัชพืชกับพืชปลูก
 Weed-Crop Relationships
3 (2-3-5)
วพ531 สรีรวิทยาของวัชพืช
 Weed Physiology
3 (2-3-5)
วพ540 สรีรวิทยาของสารกำจัดวัชพืช
 Herbicide Physiology
3 (3-0-6)
วพ541 ปฏิสัมพันธ์ของสารกำจัดวัชพืชกับดิน
 Herbicide-Soil Interactions
3 (2-3-5)
วพ550 การจัดการวัชพืช
 Weed Management
3 (2-3-5)
อพ602 สัตว์ศัตรูพืชและการควบคุม
 Agricultural Pest Animals and Their Control
3 (2-3-5)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อพ695 วิทยานิพนธ์ 5
 Thesis 5
6 (0-18-0)
อพ696 วิทยานิพนธ์ 6
 Thesis 6
6 (0-18-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48