หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ส่งเสริมการเกษตร

 1   รายวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สษ510 การสื่อสารการเกษตร
 Agricultural Communications
3 (2-3-0)
สษ520 ระเบียบวิธีวิจัย
 Research Methodology
3 (3-0-0)
สษ521 การประเมินผลโครงการ
 Project Evaluation
3 (3-0-6)
สษ540 พฤติกรรมองค์การและการบริหารงานส่งเสริม
 Organizational Behavior and Administration in Extension
3 (3-0-0)
สษ555 การพัฒนาความเป็นผู้นำ
 Leadership Development
3 (3-0-0)
สษ599 สัมมนา
 Seminar
1 (0-0-0)

 2   รายวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สษ501 ความร่วมมือในงานส่งเสริม
 Cooperative in Extension
3 (3-0-0)
สษ502 การนิเทศงานส่งเสริม
 Extension Supervision
3 (3-0-0)
สษ503 การส่งเสริมเปรียบเทียบ
 Comparative Extension
3 (3-0-0)
สษ550 การพัฒนาชนบท
 Rural Development
3 (3-0-0)
สษ551 การจัดการในการพัฒนาชนบท
 Management in Rural Development
3 (3-0-6)
สษ560 การศึกษาเกษตรสำหรับเกษตรกร
 Agricultural Education for Farmers
3 (3-0-0)
สษ561 การฝึกอบรมทางการส่งเสริม
 Extension Training
3 (3-0-0)
สษ570 สังคมวิทยาในการพัฒนาการเกษตร
 Sociology of Agricultural Development
3 (3-0-0)
สษ580 จิตวิทยาสำหรับงานส่งเสริม
 Psychology in Extension
3 (3-0-0)
สษ598 การค้นคว้าแบบอิสระ
 Independent Study
3 (3-0-0)

 3   รายวิชารองหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ550 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
 Integrated Pest Management
3 (2-3-5)
พร520 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั้นสูง
 Advanced Plant Biotechnology
3 (2-3-5)
พร540 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
 Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร550 การผลิตพืชไร่ 1
 Crop Production 1
3 (2-3-5)
พร551 การผลิตพืชไร่ 2
 Crop Production 2
3 (2-3-5)
พร552 ระบบการทำฟาร์ม
 Farming Systems
3 (2-3-5)
พร553 การจัดการฟาร์มขั้นสูง
 Advanced Farm Management
3 (3-0-6)
พร554 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตพืชไร่
 Environmental Factors in Crop Production
3 (2-3-5)
พร557 วิวัฒนาการของพืช
 Crop Plant Evolution
3 (3-0-6)
พร566 ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
 Cereal and Legume Crops
3 (2-3-5)
ศส461 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเกษตร
 Agricultural Resource Development and Conservation
3 (3-0-0)
ศส634 เศรษฐศาสตร์และการวางแผนทรัพยากรบุคคล
 Human Resource Economics and Planning
3 (3-0-0)
ศส661 การจัดการทรัพยากรการเกษตร
 Agricultural Resource Management
3 (3-0-0)
สษ511 การผลิตรายการวิดีทัศน์เกษตร
 Farm Video Program Production
3 (2-3-0)
สษ512 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมเกษตร
 Photography in Agricultural Extension
3 (2-3-0)
สษ513 ยุทธวิธีการสื่อสารในงานส่งเสริม
 Communication Strategies in Extension
3 (2-3-0)
สษ514 การผลิตรายการวิทยุทางการเกษตร
 Farm Radio Program Production
3 (2-3-0)
สษ515 การพูดในงานส่งเสริม
 Speech Communication in Extension
3 (2-3-0)
สษ516 การเขียนในงานส่งเสริม
 Written Communication in Extension
3 (2-3-0)
สษ552 การพัฒนาการเกษตรเชิงพุทธ
 Agricultural Development in Buddhist Way
3 (3-0-0)
สษ553 ทฤษฎีและยุทธวิธีของการเปลี่ยนแปลง
 Theories and Strategies of Change
3 (3-0-0)
สษ554 การวางแผนพัฒนาและการจัดการโครงการ
 Development Planning and Program Management
3 (2-3-5)
สษ562 การศึกษาเพื่อการพัฒนา
 Development Education
3 (3-0-6)
สษ571 วัฒนธรรมของเกษตรกรกับการถ่ายทอดวัฒนธรรม
 Farmer Culture and Innovation Tranfer
3 (3-0-0)
สษ581 จิตวิทยาการสื่อสาร
 Psychology of Communication
3 (3-0-0)

 4   ปัญหาพิเศษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สษ698 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
6 (0-0-0)

 5   รายวิชาไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท640 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
 English for Graduate Students 1
3 (3-0-0)
สถ511 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48