หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-30-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-33-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
13 (0-39-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
14 (0-45-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
15 (0-45-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
16 (0-48-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
17 (0-51-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
18 (0-54-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
19 (0-57-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-6-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
21 (0-63-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
22 (0-66-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
23 (0-69-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
23 (0-69-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-12-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-15-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-18-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-21-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-24-0)
ผษ699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-0-0)

 2   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 Research Methods in Sustainable Land Use and Natural Resource Management
3 (3-0-6)
ผษ596 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-2)
ผษ597 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-2)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49