หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

 1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ511 ปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนา
 Philosophy and Concepts of Development
3 (3-0-6)
พภ512 พระราชปรัชญา
 Royal Philosophy
3 (3-0-6)
พภ513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ
 The Concepts and Theories in the Royal Initiative
3 (3-0-6)
พภ521 เศรษฐกิจพอเพียง
 Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
พภ531 การบริหารโครงการพัฒนา
 Developmental Project Administration
3 (2-3-5)
พภ532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา
 Area Analysis for Development
3 (1-6-5)
พภ533 การวิจัยเพื่อการพัฒนา
 Research Methodology for Development
3 (3-0-6)
พภ597 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (1-0-2)
พภ598 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (1-0-2)

 2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
นศ553 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
 Indigenous Wisdom and Development
3 (3-0-6)
บพ530 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
 Local Resources Management
3 (3-0-6)
พภ542 พุทธธรรมกับการพัฒนา
 Dhamma for Development
3 (3-0-6)
พภ543 ชุมชนทรัพยากรและความหลากหลาย ทางชีวภาพ
 Community, Resources and Biodiversity
3 (3-0-6)
พภ544 หลักการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Principle of Natural Resources Conservation and Management
3 (3-0-6)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
1 (0-3-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
10 (0-30-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
11 (0-33-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
2 (0-6-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
4 (0-12-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
5 (0-15-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
6 (0-18-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
7 (0-21-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
8 (0-24-0)
พภ599 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)

 4   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท640 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
 English for Graduate Students 1
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48