หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 1   รายวิชาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พช751 ยุทธวิธีของการพัฒนาชนบท
 Strategies for Rural Development
3 (0-9-0)
พช794 สัมมนาปริญญาเอก 4
 Doctoral Seminar 4
1 (0-3-3)
พช851 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาทางการเกษตร
 Agricultural Development Project Planning and Management
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49