หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์

 1   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป501 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์
 Research Methodology for Soil Sciences
3 (2-3-5)
ดป591 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
ดป592 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
ดป593 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
ดป594 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป691 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
6 (0-18-0)
ดป692 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
6 (0-18-0)
ดป693 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
12 (0-36-0)
ดป694 วิทยานิพนธ์ 4
 Thesis 4
12 (0-36-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49