หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์

 1   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป501 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์
 Research Methodology for Soil Sciences
3 (2-3-5)
ดป591 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
ดป592 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
ดป593 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
ดป594 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป691 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
6 (0-18-0)
ดป692 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
6 (0-18-0)

 3   รายวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป511 การวิเคราะห์ดิน น้ำ และพืช
 Soil Water and Plant Analyses
3 (2-3-5)
ดป522 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
 Biological Nitrogen Fixation
3 (2-3-5)
ดป523 พิษวิทยาในดิน
 Soil Toxicology
3 (2-3-5)
ดป524 นิเวศวิทยาของดิน
 Soil Ecology
3 (2-3-5)
ดป525 อินทรียวัตถุในดินเขตร้อน
 Organic Matter in Tropical Soil
3 (2-3-5)
ดป531 เคมีของดิน
 Soil Chemistry
3 (2-3-5)
ดป541 ดินและธาตุอาหารพืช
 Soil and Plant Nutrition
3 (2-3-5)
ดป542 ดินปลูกข้าวกับการจัดการ
 Soil for Rice Cultivation and their Management
3 (2-3-5)
ดป543 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช
 Soil, Water and Plant Relationship
3 (2-3-5)
ดป551 การประเมินที่ดินและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางดิน
 Soil Resources and Land Evaluation
3 (2-3-5)
ดป552 การสำรวจระยะไกล เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 Remote Sensing for Agriculture and Environment
3 (0-0-0)
ดป553 การเกษตรที่เป็นมิตรสภาพภูมิอากาศ
 Climate Smart Agriculture
3 (2-3-5)
ดป561 การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
 Sustainable Management of Soil Resource
3 (2-3-5)
ดป562 การจัดการดินที่เป็นปัญหาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 Managements of Problem Soils for Agriculture and Environment
3 (2-3-5)
ดป563 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
 Analysis for Area Sustainable Development
3 (2-3-5)
ดป564 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทางเกษตร
 Knowledge Management for Agricultural Development
3 (2-3-5)
ดป571 การกร่อนของดินและการควบคุม
 Soil Erosion and its control
3 (2-3-5)
ดป581 การกำเนิดและการจำแนกดิน
 Soil Genesis and Classification
3 (2-3-5)
ดป582 ธรณีสัณฐานวิทยา
 Geomorphology
3 (2-3-5)
ดป601 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 1
 Selected Topics in Soil Science 1
1 (0-2-1)
ดป602 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 2
 Selected Topics in Soil Science 2
2 (1-2-3)
ดป603 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3
 Selected Topics in Soil Science 3
3 (2-3-5)
ดป621 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
 Advanced Soil Microbiology
3 (2-3-5)
ดป631 เคมีของดินขั้นสูง
 Advanced Soil Chemistry
3 (2-3-5)
ดป641 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
 Advanced Soil Fertility
3 (2-3-5)
ดป651 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
 Advanced GIS Application
3 (2-3-5)
พร560 การปรับตัวของพืช
 Plant Adaptation
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48