หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
 Research Methodology in Agriculture
3 (2-2-5)
พร591 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พร592 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พร593 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พร594 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)

 2   รายวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช
 Biotechnology for Plant Breeding and Improvement
3 (2-3-5)
พร520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
 Advanced Crop Physiology
3 (2-3-5)
พร530 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืช
 Experimental Designs for Crop Research
3 (2-3-5)
พร540 นวัตกรรมการผลิตพืชอย่างแม่นยำ
 Innovative Precision Agriculture for Crop Production
3 (2-3-5)

 3   รายวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร511 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
 Advanced Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุ์พืช
 Biometrical Procedures in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร513 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลของพืช
 Molecular Plant Physiology
3 (2-2-5)
พร521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
 Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร522 ความเครียดของพืช
 Plant Stress
3 (2-2-5)
พร524 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์
 Plant–Microbe Interactions
3 (2-2-5)
พร525 การปรับตัวของพืช
 Plant Adaptation
3 (2-2-5)
พร531 การจัดการข้อมูลและวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านพืช
 Data Management and Quantitative Methods for Plant Science
3 (2-3-5)
พร541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
 Plant Nutrient Management Innovation
3 (2-3-5)
พร542 นิเวศวิทยาพืชเขตร้อน
 Tropical Tree Crops Ecology
3 (2-2-5)
พร543 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่
 Selected Topics in Agronomy
3 (2-3-5)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48