หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การวางแผนและพัฒนาชนบท

 1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วพ720 การวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Social Science Research
3 (3-0-0)
วพ721 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการวางแผนพัฒนาชนบท
 Advanced Data Analysis for Rural Development Planing
3 (3-0-0)
วพ798 สัมมนาปริญญาเอก 1
 Doctoral Seminar 1
1 (0-0-0)
วพ898 สัมมนาปริญญาเอก 2
 Doctoral Seminar 2
1 (0-0-0)

 2   รายวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วพ740 การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-0)
วพ750 แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนา
 Concepts and Theories of Development
3 (3-0-0)
วพ751 ยุทธวิธีของการพัฒนนาชนบท
 Strategies for Rural Development
3 (3-0-0)
วพ770 สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในชนบท
 Socio-economic and Politics of Rural Thailand
3 (3-0-0)
วพ810 ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท
 Communication Strategies for Rural Development
3 (2-3-0)
วพ840 การบริหารทรัพยากรชนบท
 Rural Resources Administration
3 (3-0-0)
วพ850 การวางแผนพัฒนาชนบท
 Rural Development Planning
3 (3-0-0)
สษ551 การจัดการในการพัฒนาชนบท
 Management in Rural Development
3 (3-0-6)
สษ581 จิตวิทยาการสื่อสาร
 Psychology of Communication
3 (3-0-0)

 3   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บก511 องค์การ ภาวะการเป็นผู้นำและการตัดสินใจ
 Organization, Leadership and Decision Making
3 (3-0-0)
บก630 นโยบายและการวางแผนโครงการ
 Policy and Program Planning
3 (3-0-6)
บก652 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management
3 (3-0-6)
บก660 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development
3 (3-0-6)
สษ553 ทฤษฎีและยุทธวิธีของการเปลี่ยนแปลง
 Theories and Strategies of Change
3 (3-0-0)
สษ582 การสื่อสารในองค์การ
 Organizational Communication
3 (3-0-6)

 4   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
1 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
10 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
11 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
12 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
15 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
17 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
2 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
20 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
23 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
24 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
25 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
26 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
27 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
3 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
4 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
5 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
6 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
7 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
8 (0-0-0)
วพ899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
9 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49