หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร510 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 1
 Advanced Plant Breeding 1
3 (2-3-5)
พร530 การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยพืช 1
 Experimental Designs for Crop Research 1
3 (2-3-5)
พร570 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
 Physiology of Crop Production
3 (2-3-5)
พร710 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Principles of Plant Boitechnology
3 (3-0-0)
พร735 การจัดการวิจัยแบบบูรณาการ
 Integrated Research Management
3 (3-0-0)
พร797 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-0-0)
พร897 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-0-0)
พร898 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-0-0)

 2   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร511 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 2
 Advanced Plant Breeding 2
3 (3-0-6)
พร512 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
 Plant Breeding for Diseases and Insects Resistance
3 (2-3-5)
พร513 การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับ
 Plant Breeding for Environmental Stress
3 (2-3-5)
พร514 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Numerical Analysis for Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร515 พันธุศาสตร์พืช
 Plant Genetics
3 (2-3-5)
พร517 ไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Biometrics in Plant Breeding
3 (3-0-6)
พร518 ไซโตเยนิคติคส์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Cytogenetics in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร520 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั้นสูง
 Advanced Plant Biotechnology
3 (2-3-5)
พร521 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Genetic Engineering and Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร531 การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยพืช 2
 Experimental Designs for Crop Research 2
3 (2-3-5)
พร532 การจัดการวิจัย
 Research Management
3 (3-0-6)
พร533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information Technology for Agriculture
3 (2-3-5)
พร534 การจำลองการผลิตพืช
 Crop Simulation
3 (2-3-5)
พร540 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
 Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร541 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง
 Advanced Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร542 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 Seed Quality Testing and Control
3 (2-3-5)
พร544 การผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์
 Commercial Seed Production
3 (2-3-5)
พร545 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Processing Machinery
3 (2-3-5)
พร546 การออกแบบโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Processing Plant Design
3 (2-3-5)
พร547 การพัฒนาโครงการเมล็ดพันธุ์
 Seed Project Development
3 (2-3-5)
พร548 การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
 Drying and Storage of Seeds
3 (2-3-5)
พร549 เทคนิคการจำแนกพันธุ์พืช
 Varietal Identification Techniques
3 (2-3-5)
พร550 การผลิตพืชไร่ 1
 Crop Production 1
3 (2-3-5)
พร551 การผลิตพืชไร่ 2
 Crop Production 2
3 (2-3-5)
พร552 ระบบการทำฟาร์ม
 Farming Systems
3 (2-3-5)
พร553 การจัดการฟาร์มขั้นสูง
 Advanced Farm Management
3 (3-0-6)
พร554 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตพืชไร่
 Environmental Factors in Crop Production
3 (2-3-5)
พร555 กระบวนการของพืชภายใต้การควบคุมสิ่งแวดล้อม
 Crop Processes in Controlled Environments
3 (2-3-5)
พร556 นิเวศวิทยาของพืชไร่และทุ่งหญ้า
 Ecology of Field Crop and Pasture
3 (2-3-5)
พร557 วิวัฒนาการของพืช
 Crop Plant Evolution
3 (3-0-6)
พร558 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เขตร้อน
 Tropical Pasture Management
3 (2-3-5)
พร559 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง
 Advanced Forage Crops
3 (2-3-5)
พร560 การปรับตัวของพืช
 Crop Adaptation
3 (3-0-6)
พร561 การควบคุมวัชพืชโดยสารเคมี
 Chemical Weed Control
3 (2-3-5)
พร562 ธาตุอาหารพืชไร่
 Field Crops Nutrition
3 (2-3-5)
พร564 การวิเคราะห์การผลิตและระบบการปลูกพืชไร่
 Analysis of Cropping System and Crop Production
3 (2-3-5)
พร566 ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
 Cereal and Legume Crops
3 (2-3-5)
พร567 การวิเคราะห์การผลิตพืชตระกูลถั่ว
 Analysis of Legume Crop Production
3 (2-3-5)
พร568 การวิเคราะห์การผลิตธัญพืช
 Analysis of Crop Production
3 (2-3-5)
พร571 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
 Advanced Physiology of Field Crop Production
3 (3-0-6)
พร572 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
 Herbicide and Plant Physiology
3 (2-3-5)
พร716 พันธุศาสตร์ประชากรประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุพืช
 Applied Population Genetics and Plant Breeding
3 (6-0-0)
พร719 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการกลายพันธุ์
 Mutation Breeding
3 (0-0-0)

 3   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
1 (0-3-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
10 (0-30-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
11 (0-33-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
12 (0-36-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
15 (0-45-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
2 (0-6-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
3 (0-9-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
4 (0-12-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
5 (0-15-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
6 (0-18-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
7 (0-21-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertarion
8 (0-24-0)
พร899 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
9 (0-27-0)

 4   รายวิชาไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท641 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
 English for Doctorate Student 2
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48