หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร791 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พร794 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
พร793 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พร701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
 Research Methodology in Agronomy
3 (2-2-5)
พร796 สัมมนา 6
 Seminar 6
1 (0-2-1)
พร792 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พร795 สัมมนา 5
 Seminar 5
1 (0-2-1)

 2   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
 Dissertation 3
6 (0-18-0)
พร892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
 Dissertation 2
6 (0-18-0)
พร891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
 Dissertation 1
6 (0-18-0)
พร894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
 Dissertation 4
6 (0-18-0)
พร896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
 Dissertation 6
12 (0-36-0)
พร895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
 Dissertation 5
12 (0-36-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47