หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
 Research Methodology in Agronomy
3 (2-2-5)
พร791 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พร792 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พร793 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พร794 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
พร795 สัมมนา 5
 Seminar 5
1 (0-2-1)
พร796 สัมมนา 6
 Seminar 6
1 (0-2-1)
พร797 สัมมนา 7
 Seminar 7
1 (0-2-1)
พร798 สัมมนา 8
 Seminar 8
1 (0-2-1)
พร799 สัมมนา 9
 Seminar 9
1 (0-2-1)
พร800 สัมมนา 10
 Seminar 10
1 (0-2-1)

 2   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช
 Biotechnology for Plant Breeding and Improvement
3 (2-3-5)
พร520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
 Advanced Crop Physiology
3 (2-3-5)
พร530 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืช
 Experimental Designs for Crop Research
3 (2-3-5)
พร711 การค้นคว้าด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
 Research on Improvement and Breeding of Field Crop Cultivars
3 (2-3-5)
พร721 การค้นคว้าและพัฒนาทางสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
 Research on Advanced in Field Crop Physiology and Production
3 (2-3-5)

 3   รายวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร511 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
 Advanced Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุ์พืช
 Biometrical Procedures in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
 Seed Physiology
3 (2-3-5)
พร524 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์
 Plant–Microbe Interactions
3 (2-2-5)
พร525 การปรับตัวของพืช
 Plant Adaptation
3 (2-2-5)
พร531 การจัดการข้อมูลและวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านพืช
 Data Management and Quantitative Methods for Plant Science
3 (2-3-5)
พร541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
 Plant Nutrient Management Innovation
3 (2-3-5)
พร712 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณในพืช
 Selection Theory for Quantitative Traits in Plants
3 (2-3-5)
พร722 วิธีประยุกต์ทางสรีรวิทยาในการผลิตพืชไร่
 Applied physiological methods in field crop production
3 (2-2-5)
พร740 ข้อมูลขนาดใหญ่ในการทำฟาร์มแบบอัจฉริยะ
 Big Data in Smart Farming
3 (2-3-5)
พร741 ข้อมูลขนาดใหญ่ในการทำฟาร์มแบบอัจฉริยะ
 Big Data in Smart Farming
3 (2-3-5)

 4   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
 Dissertation 1
6 (0-18-0)
พร892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
 Dissertation 2
6 (0-18-0)
พร893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
 Dissertation 3
6 (0-18-0)
พร894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
 Dissertation 4
6 (0-18-0)
พร895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
 Dissertation 5
12 (0-36-0)
พร896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
 Dissertation 6
12 (0-36-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49