หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พัฒนาทรัพยากรชนบท

 1   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พช850 การวางแผนพัฒนาชนบท
 Rural Development Planning
3 (3-0-6)
พช793 สัมมนาปริญญาเอก 3
 Doctoral Seminar 3
1 (0-3-3)
พช697 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
3 (0-18-0)
พช810 ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท
 Communication Strategies for Rural Development
3 (3-0-6)
พช698 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
3 (0-9-0)
พช722 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 2
 Advanced Research Methodology 2
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
พช550 การพัฒนาชนบท
 Rural Development
3 (3-0-6)
พช701 ข้อตกลงขององค์การเกษตรระหว่างประเทศ และ สนธิสัญญาในการค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร
 International Agricultural Organization Agreements and Regulations of Trade and Agricultural Product
3 (2-2-5)
พช851 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาทางการเกษตร
 Agricultural Development Project Planning and Management
3 (3-0-6)
พช541 การมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งในชุมชน
 Community’s Participation and Conflicts Management
3 (3-0-6)
พช794 สัมมนาปริญญาเอก 4
 Doctoral Seminar 4
1 (0-3-3)
พช699 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
6 (0-18-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47