หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

 1   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พก701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
 Advanced Social Research Methodology
3 (2-2-5)
พก721 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
 English Language Skills Development for Rural Resources Development and Agricultural Extension
3 (2-2-5)
พก791 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พก792 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พก793 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พก794 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
พก795 สัมมนา 5
 Seminar 5
1 (0-2-1)
พก796 สัมมนา 6
 Seminar 6
1 (0-2-1)

 2   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พก891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
 Dissertation 1
6 (0-18-0)
พก892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
 Dissertation 2
6 (0-18-0)
พก893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
 Dissertation 3
6 (0-18-0)
พก894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
 Dissertation 4
6 (0-18-0)
พก895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
 Dissertation 5
12 (0-36-0)
พก896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
 Dissertation 6
12 (0-36-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48