หลักสูตร (On Progressing)
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  481010วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 752 2.00
  481013พืชไร่ 1424 2.00
  481014วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 1424 2.00
  481020พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวนประดับ 812 2.00
  481024พืชศาสตร์ (พืชสวน) 1394 2.00
  481040พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชผัก 812 2.00
  481044พืชศาสตร์ (พืชผัก) 1394 2.00
  481060พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 812 2.00
  481064พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 1394 2.00
  481074อารักขาพืช 1374 2.00
  481134ปฐพีศาสตร์ 1314 2.00
  481144เกษตรเคมี 1404 2.00
  501744เกษตรเคมี 1404 2.00
  540112วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 1384 2.00
  4810744วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืช 1374 2.00
  4810745วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช เอกกีฏวิทยา 1374 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ   
  482031วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 792 2.00
  522032วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  532032ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  4800109ส่งเสริมการเกษตร 792 2.00
  55302140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2212 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  389070พืชสวน 382 3.00
  389071พืชสวน 762 3.00
  439120การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 442 3.00
  449100ปฐพีศาสตร์ 362 3.00
  489080สัตวศาสตร์ 362 3.00
  3690109ส่งเสริมการเกษตร 802 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ   
  459145การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 412 3.00
  3690119ส่งเสริมการเกษตร 402 3.00
  5091951การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 242 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  479920พืชไร่ 722 3.00
  479921พืชไร่ 482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สมทบ   
  539940พัฒนาทรัพยากรชนบท 482 3.00
  4999109การวางแผนและพัฒนาชนบท 682 3.5
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459