หลักสูตร (On Progressing)
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  481010วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 752 2.00
  481013วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 1424 2.00
  481014วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 1424 2.00
  481020วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวนประดับ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 812 2.00
  481024วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวน) 1394 2.00
  481040วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชผัก (ต่อเนื่อง 2 ปี) 812 2.00
  481044พืชศาสตร์ (พืชผัก) 1394 2.00
  481060พืชศาสตร์ สาขาวิชาไม้ผล (ต่อเนื่อง 2 ปี) 812 2.00
  481064พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 1394 2.00
  481074อารักขาพืช 1374 2.00
  481134วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 1314 2.00
  481144วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี 1404 2.00
  501744วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 1404 2.00
  540112วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 1384 2.00
  4810744วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืช 1374 2.00
  4810745วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช เอกกีฏวิทยา 1374 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ   
  482031วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 792 2.00
  522032วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  532032วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  4800109วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง2 ปี) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 792 2.00
  55302140วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2212 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  389070วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 382 3.00
  389071วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 762 3.00
  439120การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 442 3.00
  449100ปฐพีศาสตร์ 362 3.00
  489080วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 362 3.00
  3690109ส่งเสริมการเกษตร 802 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ   
  459145การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 412 3.00
  3690119ส่งเสริมการเกษตร 402 3.00
  5091951การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 242 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  479920วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 722 3.00
  479921พืชไร่ 482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สมทบ   
  539940ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท 482 3.00
  4999109หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวางแผนและพัฒนาชนบท) 682 3.5
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379