เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ประเสริฐ ณ นคร
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  6/7/2563 - 12/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ นศ314
(3) 2,
L1
 ศอ362
(3) 2,
L1
  ศอ475
(3) 3,
L1
 ศอ322
(3) 1,
L1
 นศ211
(3) 1,
L1
 นศ441
(1) 1,
L1
  ศอ474
(3) 1,
L1
 นศ314
(3) 3,
L1
 ศอ371
(3) 2,
L1
 ศอ333
(3) 1,
L1
  ศอ362
(3) 3,
L1
 นศ211
(3) 2,
L1
 ศอ445
(3) 1,
L1
 นศ211
(3) 1,
L1
  ศอ333
(3) 2,
L1
 นศ345
(3) 1,
L1
 ศอ232
(3) 3,
L1
 นศ314
(3) 2,
L1
  ศอ261
(3) 3,
L1
 ศอ353
(3) 2,
L1
 ศอ475
(3) 2,
L1
 ศอ241
(3) 2,
L1
  นศ345
(3) 1,
L1
 ศอ476
(3) 1,
L1
   ศอ475
(3) 2,
L1
  นศ441
(1) 2,
L1
 ศอ475
(3) 3,
L1
   ศอ261
(3) 1,
L1
  นศ314
(3) 3,
L1
  
      นศ211
(3) 2,
L1
  
อังคาร ศอ322
(3) 2,
L1
    นศ321
(3) 1,
L1
  
 นศ321
(3) 2,
L1
    ศอ353
(3) 1,
L1
  
 นศ314
(3) 1,
L1
    ศอ261
(3) 4,
L1
  
 ศอ371
(3) 1,
L1
    ศอ232
(3) 1,
L1
  
 ศอ241
(3) 1,
L1
    ศอ232
(3) 2,
L1
  
 นศ451
(3) 2,
L1
    ศอ475
(3) 1,
L1
  
  ศอ251
(3) 2,
L1
    นศ442
(3) 2,
L1
 
  นศ442
(3) 1,
L1
  นศ451
(3) 1,
L1
 นศ451
(3) 1,
L1
   นศ451
(3) 2,
L1
    นศ321
(3) 1,
L1
   นศ314
(3) 1,
L1
    ศอ362
(3) 1,
L1
   ศอ302
(3) 1,
L1
    ศอ333
(3) 3,
L1
   ศอ201
(3) 1,
L1
    ศอ261
(3) 2,
L1
   นศ321
(3) 2,
L1
    ศอ251
(3) 1,
L1
 
พุธ นศ362
(3) 1,
L1
 นศ363
(3) 1,
L1
    
 นศ363
(3) 1,
L1
 นศ315
(3) 1,
L1
    
 นศ315
(3) 1,
L1
 นศ362
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี ศอ232
(3) 3,
L1
    นศ411
(3) 2,
L1
 
 ศอ371
(3) 2,
L1
    นศ412
(3) 1,
L1
 
 นศ331
(3) 1,
L1
    นศ331
(3) 3,
L1
 ศอ322
(3) 1,
L1
 นศ212
(3) 1,
L1
    นศ411
(3) 2,
L1
 นศ411
(3) 2,
L1
 นศ411
(3) 1,
L1
    นศ212
(3) 2,
L1
 นศ212
(3) 2,
L1
 ศอ445
(3) 1,
L1
    ศอ474
(3) 1,
L1
 ศอ476
(3) 1,
L1
  นศ411
(3) 1,
L1
  ศอ362
(3) 3,
L1
 ศอ353
(3) 2,
L1
  นศ412
(3) 2,
L1
  ศอ333
(3) 2,
L1
 นศ331
(3) 3,
L1
   ศอ261
(3) 1,
L1
  ศอ261
(3) 3,
L1
  
   นศ331
(3) 1,
L1
     
   นศ411
(3) 1,
L1
     
   ศอ241
(3) 2,
L1
     
   นศ212
(3) 1,
L1
     
   ศอ362
(3) 2,
L1
     
   ศอ333
(3) 1,
L1
     
ศุกร์ ศอ322
(3) 2,
L1
 ศอ201
(3) 1,
L1
  ศอ475
(3) 4,
L1
 ศอ475
(3) 4,
L1
 นศ364
(3) 1,
L1
 ศอ302
(3) 1,
L1
  ศอ475
(3) 1,
L1
 ศอ362
(3) 1,
L1
 ศอ241
(3) 1,
L1
 นศ364
(3) 1,
L1
 ศอ261
(3) 4,
L1
 ศอ333
(3) 3,
L1
 นศ331
(3) 2,
L1
 นศ331
(3) 2,
L1
  ศอ232
(3) 2,
L1
 ศอ251
(3) 1,
L1
 
 ศอ371
(3) 1,
L1
    ศอ353
(3) 1,
L1
 ศอ261
(3) 2,
L1
  ศอ251
(3) 2,
L1
    ศอ232
(3) 1,
L1
  
เสาร์ นศ321
(3) 3,
L1
 นศ321
(3) 3,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47