เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารจุฬาภรณ์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  16/2/2563 - 22/2/2563 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์  คม320
(3) 4,
L1
  ชว340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 10,
L1
  คม320
(3) 2,
L1
 
    ชว340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
   
    พธ340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
   
    พธ340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 7,
L1
   
    พธ340
(3) 3,
L1
 พธ340
(3) 8,
L1
   
    พธ340
(3) 4,
L1
 พธ340
(3) 9,
L1
   
อังคาร  คม320
(3) 1,
L1
   คม320
(3) 3,
L1
 คพ446
(3) 1,
L1
 
       คพ347
(3) 1,
L1
 
       คพ347
(3) 2,
L1
 
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี  คม320
(3) 4,
L1
  ชว340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 10,
L1
  คม320
(3) 2,
L1
 
    ชว340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
   
    พธ340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
   
    พธ340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 7,
L1
   
    พธ340
(3) 3,
L1
 พธ340
(3) 8,
L1
   
    พธ340
(3) 4,
L1
 พธ340
(3) 9,
L1
   
ศุกร์  คม320
(3) 1,
L1
   คม320
(3) 3,
L1
   
อาทิตย์ ชว330
(3) 1,
L2
      
 ชว330
(3) 2,
L2
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48