เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเกษตรป่าไม้
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  6/7/2563 - 12/7/2563 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์       กป212
(3) 1,
L1
 
        อป101
(3) 1,
L1
อังคาร     กป325
(3) 1,
L1
   
พุธ กป495
(1) 1,
L1
       
พฤหัสบดี กป424
(3) 1,
L1
  กป431
(3) 1,
L1
 กป321
(3) 2,
L1
 กป454
(3) 1,
L1
  ทพ374
(3) 1,
L1
 กป201
(3) 2,
L1
 กป423
(3) 1,
L1
  กป321
(3) 1,
L1
 กป212
(3) 2,
L1
     กป201
(3) 1,
L1
   
     กป202
(3) 1,
L1
   
ศุกร์ กป221
(3) 2,
L1
  กป202
(3) 2,
L1
 กป221
(3) 1,
L1
 กป422
(3) 1,
L1
  กป222
(3) 2,
L1
 กป412
(3) 1,
L1
 กป421
(3) 1,
L1
  กป425
(3) 1,
L1
 กป222
(3) 1,
L1
 กป412
(3) 2,
L1
  กป431
(3) 2,
L1
   
เสาร์     กป412
(3) 1,
L1
   
     กป412
(3) 2,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47