เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเกษตรป่าไม้
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3  ระหว่าง  6/4/2563 - 12/4/2563 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์     กป325
(3) 1,
L1
   
     กป431
(3) 3,
L1
   
       กป321
(3) 2,
L1
 
        กป201
(3) 1,
L1
        กป425
(3) 2,
L1
อังคาร     กป126
(3) 2,
L1
   
     กป412
(3) 2,
L1
   
       กป422
(3) 1,
L1
 
        กป126
(3) 1,
L1
        กป202
(3) 1,
L1
        กป412
(3) 3,
L1
พุธ กป495
(1) 1,
L1
     กป412
(3) 1,
L1
 กป495
(1) 2,
L1
       
พฤหัสบดี     กป321
(3) 1,
L1
 กป201
(3) 2,
L1
     กป431
(3) 2,
L1
 กป321
(3) 3,
L1
     กป454
(3) 1,
L1
 กป431
(3) 1,
L1
     กป425
(3) 1,
L1
 กป424
(3) 1,
L1
ศุกร์ กป324
(3) 1,
L1
  กป221
(3) 1,
L1
   
 กป423
(3) 1,
L1
    กป222
(3) 1,
L1
 
       ทพ374
(3) 1,
L1
 
        กป202
(3) 2,
L1
        กป221
(3) 2,
L1
เสาร์     กป412
(3) 1,
L1
   
     กป412
(3) 2,
L1
   
     กป412
(3) 3,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48