เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเกษตรป่าไม้
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  6/4/2563 - 12/4/2563 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์       กป431
(3) 1,
L1
 
        กป202
(3) 1,
L1
        กป221
(3) 2,
L1
        กป412
(3) 2,
L1
อังคาร     กป201
(3) 1,
L1
 กป412
(3) 3,
L1
     กป321
(3) 1,
L1
   
     กป325
(3) 1,
L1
   
     กป431
(3) 3,
L1
   
พุธ กป495
(1) 1,
L1
     กป412
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี กป423
(3) 1,
L1
  กป201
(3) 2,
L1
 กป321
(3) 2,
L1
 กป424
(3) 1,
L1
  ทพ374
(3) 1,
L1
 กป202
(3) 2,
L1
 กป454
(3) 1,
L1
  กป431
(3) 2,
L1
 กป221
(3) 1,
L1
ศุกร์ กป324
(3) 1,
L1
  กป222
(3) 2,
L1
 กป222
(3) 1,
L1
 กป421
(3) 1,
L1
     กป321
(3) 3,
L1
 กป422
(3) 1,
L1
       
 กป425
(3) 1,
L1
       
เสาร์     กป412
(3) 1,
L1
   
     กป412
(3) 2,
L1
   
     กป412
(3) 3,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49