เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเกษตรป่าไม้
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  6/4/2563 - 12/4/2563 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์       ทพ374
(3) 1,
L1
  
        กป421
(3) 1,
L1
 
        กป422
(3) 1,
L1
 
อังคาร     กป454
(3) 1,
L1
 กป371
(3) 1,
L1
 
     กป425
(3) 1,
L1
 กป322
(3) 1,
L1
 
     กป323
(3) 3,
L1
  กป372
(3) 1,
L1
พุธ กป496
(1) 1,
L1
        
 กป496
(1) 2,
L1
        
พฤหัสบดี     กป324
(3) 1,
L1
 กป126
(3) 2,
L1
 
     กป325
(3) 2,
L1
 กป324
(3) 2,
L1
 
     กป323
(3) 1,
L1
 กป323
(3) 2,
L1
 
ศุกร์ กป325
(3) 1,
L1
  กป423
(3) 1,
L1
 กป126
(3) 1,
L1
 
     กป424
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49