เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  6/7/2563 - 12/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  ทน380
(3) 1,
L1
 ทน320
(3) 1,
L1
 ทท201
(3) 1,
L1
     
อังคาร กช100
(3) 1,
L1
 ชว310
(3) 1,
L1
  ศย313
(3) 1,
L1
  
พุธ มพ201
(3) 1,
L1
 มพ201
(3) 1,
L1
    
พฤหัสบดี  ทน380
(3) 1,
L1
 ทน320
(3) 1,
L1
 ทท201
(3) 1,
L1
    กช101
(3) 1,
L1
ศุกร์ กช100
(3) 1,
L1
      กช101
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48