เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  6/4/2563 - 12/4/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ทพ231
(3) 1,
L1
 ทช211
(3) 1,
L1
 คม100
(3) 1,
L1
  กช200
(3) 1,
L1
 กช201
(3) 1,
L1
อังคาร ชว100
(3) 1,
L1
 ศศ422
(3) 1,
L1
     
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี ทพ231
(3) 1,
L1
 ทช211
(3) 1,
L1
    กช200
(3) 1,
L1
 กช201
(3) 1,
L1
ศุกร์ ฟส111
(4) 1,
L1
  ศศ422
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48