เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  6/7/2563 - 12/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์   ปม633
(3) 1,
L1
  ปม633
(3) 1,
L1
     
      ทช471
(3) 1,
L1
     
อังคาร   กช421
(3) 1,
L1
   ปม531
(3) 1,
L3
     
        กป271
(3) 1,
L1
   
         ปม591
(1) 2,
L3
   
พุธ  ปม511
(3) 1,
L3
   ปม511
(3) 1,
L3
 รศ411
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 1,
L1
  ศป641
(3) 2,
L1
         
พฤหัสบดี      ปม551
(3) 1,
L3
     
       ปม531
(3) 1,
L3
    
ศุกร์      ปม593
(1) 1,
L3
      
      ทอ493
(3) 1,
L1
 ทอ493
(3) 1,
L1
   
เสาร์ ทอ496
(3) 1,
L1
    
  ปม501
(3) 2,
L3
 ปม501
(3) 2,
L3
 ปม591
(1) 1,
L3
     
  ปม501
(3) 1,
L3
 ปม501
(3) 1,
L3
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47