เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ช่วงเกษตรศิลป์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
 
-
 
           
อังคาร    ช่วง 127      พท332
(3) 1,
L1
 พท332
(3) 1,
L1
  
    ช่วง 128 พท140
(3) 1,
L1
 พท140
(3) 1,
L1
  พท470
(1) 1,
L1
 ธท231
(3) 1,
L1
 
พุธ    ช่วง 126 ธท101
(3) 1,
L1
 ธท101
(3) 1,
L1
       
    ช่วง 128 พท241
(3) 2,
L1
 พท241
(3) 2,
L1
       
พฤหัสบดี    ช่วง 127      พท360
(3) 1,
L1
 พท360
(3) 1,
L1
  
    ช่วง 128      พท342
(3) 1,
L1
 พท342
(3) 1,
L1
  
ศุกร์    ช่วง 127        พท320
(3) 1,
L1
 พท320
(3) 1,
L1
    ช่วง 128      พท440
(3) 1,
L1
 พท440
(3) 1,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47