เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ประเสริฐ ณ นคร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    LAB ทางภาษา ศอ201
(3) 3,
L1
 นศ221
(3) 2,
L1
  ศอ103
(3) 3,
L1
 นศ441
(3) 1,
L1
  
 ศอ101
(3) 3,
L1
 นศ314
(3) 1,
L1
  ศอ201
(3) 2,
L1
 นศ314
(3) 2,
L1
  
 นศ221
(3) 2,
L1
 ศอ333
(3) 3,
L1
  ศอ203
(3) 1,
L1
 นศ211
(3) 2,
L1
  
 นศ441
(3) 2,
L1
 ศอ333
(3) 2,
L1
  ศอ362
(3) 1,
L1
 ศอ362
(3) 3,
L1
  
 นศ314
(3) 1,
L1
 ศอ201
(3) 1,
L1
  ศอ362
(3) 2,
L1
 นศ221
(3) 1,
L1
  
 นศ211
(3) 1,
L1
 ศอ403
(3) 1,
L1
  ศอ445
(3) 1,
L1
 ศอ445
(3) 2,
L1
  
 ศอ371
(3) 2,
L1
 ศอ203
(3) 3,
L1
  ศอ476
(3) 2,
L1
 ศอ476
(3) 1,
L1
  
 ศอ203
(3) 2,
L1
 นศ441
(3) 2,
L1
  นศ211
(3) 2,
L1
    
 ศอ103
(3) 2,
L1
 นศ211
(3) 1,
L1
  นศ314
(3) 2,
L1
    
   ศอ333
(3) 1,
L1
  นศ441
(3) 1,
L1
    
      นศ221
(3) 1,
L1
    
      ศอ101
(3) 2,
L1
    
    สังคม 106 ศท031
(3) 1,
L1
 ศท031
(3) 5,
L1
  ศท343
(3) 4,
L1
    
    สังคม 201 ศท141
(3) 4,
L1
 ศท141
(3) 17,
L1
      ศท141
(3) 31,
L1
    สังคม 202 ศท141
(3) 5,
L1
 ศท141
(3) 18,
L1
      ศท141
(3) 32,
L1
    สังคม 205 ศท343
(3) 1,
L1
 ศท245
(3) 6,
L1
  ศท243
(3) 5,
L1
 ศท243
(3) 6,
L1
  
    สังคม 206 ศป032
(3) 1,
L1
 ทต101
(3) 1,
L1
  ทต103
(3) 1,
L1
    
    สังคม 207 10700308
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 12,
L1
      ศท141
(3) 26,
L1
    สังคม 208 10700308
(3) 2,
L1
 ศท141
(3) 13,
L1
      ศท141
(3) 27,
L1
    สังคม 212 ศท141
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 14,
L1
      ศท141
(3) 28,
L1
    สังคม 213 ศท141
(3) 2,
L1
 ศท141
(3) 15,
L1
    ศท243
(3) 4,
L1
 ศท141
(3) 29,
L1
    สังคม 217 ศท141
(3) 3,
L1
 ศท141
(3) 16,
L1
  ทต201
(3) 1,
L1
   ศท141
(3) 30,
L1
 ทต232
(3) 1,
L1
 ทต202
(3) 1,
L1
       
อังคาร    LAB ทางภาษา ศอ322
(3) 1,
L1
 ศอ302
(3) 1,
L1
  ศอ475
(3) 2,
L1
    
 ศอ322
(3) 2,
L1
 ศอ474
(3) 2,
L1
  ศอ101
(3) 1,
L1
    
 ศอ211
(3) 2,
L1
 ศอ475
(3) 1,
L1
  ศอ211
(3) 3,
L1
    
 ศอ202
(3) 3,
L1
 นศ211
(3) 3,
L1
  ศอ202
(3) 1,
L1
    
 นศ211
(3) 3,
L1
 ศอ102
(3) 1,
L1
  ศอ103
(3) 4,
L1
    
   ศอ102
(3) 2,
L1
  ศอ475
(3) 3,
L1
    
   ศอ102
(3) 3,
L1
  ศอ371
(3) 1,
L1
    
   ศอ202
(3) 2,
L1
  นศ311
(3) 1,
L1
    
   ศอ202
(3) 4,
L1
  ศอ474
(3) 1,
L1
    
   ศอ211
(3) 1,
L1
  ศอ353
(3) 2,
L1
    
        ศท307
(3) 1,
L1
   
        ศอ101
(3) 4,
L1
  
        ศอ475
(3) 4,
L1
  
        ศอ103
(3) 1,
L1
  
        ศอ353
(3) 1,
L1
  
        นศ311
(3) 1,
L1
 
    สังคม 106 ศท031
(3) 14,
L1
 ศท245
(3) 20,
L1
       
    สังคม 201 ศท141
(3) 38,
L1
         
    สังคม 202 ศท141
(3) 39,
L1
         
    สังคม 205   ศท343
(3) 6,
L1
    ศท343
(3) 7,
L1
  
    สังคม 206 ทต105
(3) 1,
L1
  ทต111
(3) 1,
L1
  ทต131
(3) 1,
L1
    
    สังคม 207 ศท141
(3) 33,
L1
 10700308
(3) 4,
L1
       
    สังคม 208 ศท141
(3) 34,
L1
 10700308
(3) 5,
L1
       
    สังคม 212 ศท141
(3) 35,
L1
 10700308
(3) 6,
L1
       
    สังคม 213 ศท141
(3) 36,
L1
    ศท241
(3) 7,
L1
    
    สังคม 217 ทต203
(3) 1,
L1
 ทต231
(3) 1,
L1
  ศท241
(3) 8,
L1
    
 ศท141
(3) 37,
L1
    ทต204
(3) 1,
L1
    
พุธ    LAB ทางภาษา นศ312
(3) 1,
L1
         
 ศป023
(3) 1,
L1
         
 ศอ211
(3) 4,
L1
         
 นศ316
(3) 1,
L1
         
 นศ364
(3) 1,
L1
         
 นศ315
(3) 1,
L1
         
 นศ365
(3) 1,
L1
         
 นศ313
(3) 1,
L1
         
  นศ351
(3) 1,
L1
       
  นศ411
(3) 1,
L1
       
   นศ365
(3) 1,
L1
      
   นศ313
(3) 1,
L1
      
   นศ364
(3) 1,
L1
      
   นศ315
(3) 1,
L1
      
   นศ316
(3) 1,
L1
      
   ศอ211
(3) 4,
L1
       
   ศป023
(3) 1,
L1
       
   นศ312
(3) 1,
L1
      
    สังคม 106 10700205
(3) 1,
L1
 10700205
(3) 1,
L1
      
    สังคม 208  ศป641
(3) 1,
L3
       
    สังคม 304 ศท243
(3) 14,
L1
       
พฤหัสบดี    LAB ทางภาษา นศ321
(3) 1,
L1
 ศอ203
(3) 3,
L1
  ศอ201
(3) 2,
L1
 นศ321
(3) 2,
L1
  
 ศอ203
(3) 2,
L1
 ศอ201
(3) 1,
L1
  นศ463
(1) 3,
L1
 นศ331
(3) 1,
L1
  
 ศอ371
(3) 2,
L1
 นศ331
(3) 2,
L1
  นศ212
(3) 3,
L1
 นศ451
(3) 1,
L1
  
 นศ221
(3) 3,
L1
 นศ321
(3) 1,
L1
  ศอ103
(3) 3,
L1
 ศอ362
(3) 3,
L1
  
 ศอ201
(3) 3,
L1
 นศ221
(3) 3,
L1
  ศอ476
(3) 2,
L1
 ศอ445
(3) 2,
L1
  
 ศอ103
(3) 2,
L1
 นศ463
(1) 2,
L1
  ศอ445
(3) 1,
L1
 ศอ476
(3) 1,
L1
  
 นศ411
(3) 3,
L1
 นศ462
(1) 1,
L1
  นศ451
(3) 1,
L1
 นศ212
(3) 3,
L1
  
 นศ331
(3) 2,
L1
 นศ411
(3) 3,
L1
  ศอ362
(3) 2,
L1
 นศ462
(1) 3,
L1
  
 นศ212
(3) 1,
L1
 นศ212
(3) 1,
L1
  ศอ362
(3) 1,
L1
 นศ463
(1) 1,
L1
  
 ศอ101
(3) 3,
L1
 ศอ333
(3) 3,
L1
  นศ331
(3) 1,
L1
    
   ศอ333
(3) 2,
L1
  นศ462
(1) 2,
L1
    
   ศอ333
(3) 1,
L1
  นศ321
(3) 2,
L1
    
   ศอ403
(3) 1,
L1
  ศอ101
(3) 2,
L1
    
      ศอ203
(3) 1,
L1
    
    สังคม 106 ศท031
(3) 1,
L1
 ศท031
(3) 5,
L1
  ศท343
(3) 4,
L1
    
    สังคม 201 ศท141
(3) 4,
L1
 ศท141
(3) 17,
L1
      ศท141
(3) 31,
L1
    สังคม 202 ศท141
(3) 5,
L1
 ศท141
(3) 18,
L1
      ศท141
(3) 32,
L1
    สังคม 205 ศท343
(3) 1,
L1
 ศท245
(3) 6,
L1
  ศท243
(3) 5,
L1
 ศท243
(3) 6,
L1
  
    สังคม 206 ศป032
(3) 1,
L1
 ทต101
(3) 1,
L1
  ทต103
(3) 1,
L1
    
    สังคม 207 10700308
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 12,
L1
      ศท141
(3) 26,
L1
    สังคม 208 10700308
(3) 2,
L1
 ศท141
(3) 13,
L1
      ศท141
(3) 27,
L1
    สังคม 212 ศท141
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 14,
L1
      ศท141
(3) 28,
L1
    สังคม 213 ศท141
(3) 2,
L1
 ศท141
(3) 15,
L1
    ศท243
(3) 4,
L1
 ศท141
(3) 29,
L1
    สังคม 217 ศท141
(3) 3,
L1
 ศท141
(3) 16,
L1
  ทต201
(3) 1,
L1
   ศท141
(3) 30,
L1
 ทต232
(3) 1,
L1
 ทต202
(3) 1,
L1
       
ศุกร์    LAB ทางภาษา นศ342
(3) 1,
L1
 ศอ211
(3) 1,
L1
  ศอ101
(3) 1,
L1
    
 นศ212
(3) 2,
L1
 ศอ302
(3) 1,
L1
  นศ411
(3) 2,
L1
    
 ศอ322
(3) 2,
L1
 ศอ102
(3) 3,
L1
  ศอ202
(3) 1,
L1
    
 ศอ211
(3) 2,
L1
 ศอ102
(3) 2,
L1
  ศอ475
(3) 3,
L1
    
 นศ411
(3) 1,
L1
 ศอ102
(3) 1,
L1
  ศอ211
(3) 3,
L1
    
 ศอ322
(3) 1,
L1
 นศ411
(3) 1,
L1
  นศ322
(3) 1,
L1
    
 ศอ202
(3) 3,
L1
 นศ212
(3) 2,
L1
  ศอ475
(3) 2,
L1
    
   ศอ475
(3) 1,
L1
  ศอ353
(3) 2,
L1
    
   ศอ474
(3) 2,
L1
  ศอ371
(3) 1,
L1
    
   ศอ202
(3) 2,
L1
  ศอ474
(3) 1,
L1
    
   ศอ202
(3) 4,
L1
  นศ441
(3) 3,
L1
    
   นศ342
(3) 1,
L1
  ศอ103
(3) 4,
L1
    
        ศท307
(3) 1,
L1
   
        ศอ475
(3) 4,
L1
  
        นศ441
(3) 3,
L1
  
        ศอ353
(3) 1,
L1
  
        ศอ103
(3) 1,
L1
  
        นศ322
(3) 1,
L1
  
        ศอ101
(3) 4,
L1
  
        นศ411
(3) 2,
L1
  
    สังคม 106 ศท031
(3) 14,
L1
 ศท245
(3) 20,
L1
       
    สังคม 201 ศท141
(3) 38,
L1
         
    สังคม 202 ศท141
(3) 39,
L1
         
    สังคม 205   ศท343
(3) 6,
L1
    ศท343
(3) 7,
L1
  
    สังคม 206 ทต105
(3) 1,
L1
  ทต111
(3) 1,
L1
  ทต131
(3) 1,
L1
    
    สังคม 207 ศท141
(3) 33,
L1
 10700308
(3) 4,
L1
       
    สังคม 208 ศท141
(3) 34,
L1
 10700308
(3) 5,
L1
       
    สังคม 212 ศท141
(3) 35,
L1
 10700308
(3) 6,
L1
       
    สังคม 213 ศท141
(3) 36,
L1
    ศท241
(3) 7,
L1
    
    สังคม 217 ทต203
(3) 1,
L1
 ทต231
(3) 1,
L1
  ศท241
(3) 8,
L1
    
 ศท141
(3) 37,
L1
    ทต204
(3) 1,
L1
    
เสาร์    สังคม 106 ศท245
(3) 2,
L2
 ศท245
(3) 2,
L2
       
    สังคม 403   สช594
(1) 1,
L4
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47