เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ สมิตตานนท์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    EA 201  ทอ350
(2) 1,
L1
 ทอ330
(3) 1,
L1
  ทอ250
(2) 1,
L1
    
   ทอ330
(3) 2,
L1
      
    EA 206   ทอ442
(3) 1,
L1
     ทอ443
(3) 1,
L1
 
    EA 603      ทก323
(3) 1,
L1
   
    EA209        ทอ442
(3) 1,
L1
    PP  ทอ692
(6) 1,
L3
      
    อาคารคัดบรรจุฯ        ทก323
(3) 1,
L1
อังคาร    EA 201 ทอ331
(2) 1,
L1
  ทอ320
(4) 1,
L1
      
    ทอ320
(4) 2,
L1
      
    EA 204      ทอ410
(3) 1,
L1
  
    EA 206  ทอ270
(2) 1,
L1
        
    EA 409      ทอ320
(4) 1,
L1
  
    EA 601   ทก350
(3) 1,
L1
     ทก350
(3) 1,
L1
    EA 603  ทก461
(3) 1,
L1
 ทก462
(3) 1,
L1
  ทก370
(3) 1,
L1
    
    EA 611   ทอ410
(3) 1,
L1
    ทก462
(3) 1,
L1
    EA209      ทอ330
(3) 1,
L1
  
พุธ    EA 201 ทอ360
(2) 1,
L1
 ทอ300
(2) 1,
L1
      
    EA 506  ทก330
(3) 1,
L1
      
    EA 601  ทก220
(3) 1,
L1
       
    EA 603 ทก330
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    EA 201  ทอ350
(2) 1,
L1
 ทอ370
(2) 1,
L1
  ทอ250
(2) 1,
L1
    
    EA 206   ทอ460
(3) 1,
L1
     ทอ443
(3) 1,
L1
 
    EA 207        ทอ460
(3) 1,
L1
    EA 507        ทก340
(3) 1,
L1
 
    EA 603   ทก340
(3) 1,
L1
      
    PP  ทอ594
(1) 1,
L3
      
    อาคารคัดบรรจุฯ        ทก220
(3) 1,
L1
 
ศุกร์    EA 201    ทอ320
(4) 2,
L1
      
    ทอ320
(4) 1,
L1
      
    EA 204      ทอ441
(3) 1,
L1
  
    EA 206  ทอ220
(2) 1,
L1
        
    EA 409      ทอ320
(4) 2,
L1
  
    EA 507        ทก321
(3) 1,
L1
 
    EA 601   ทก350
(3) 1,
L1
       
    EA 603 ทก330
(3) 1,
L1
 ทก461
(3) 1,
L1
 ทก321
(3) 1,
L1
  ทก370
(3) 1,
L1
    
    EA 608        ทก461
(3) 1,
L1
    EA 611   ทอ441
(3) 1,
L1
      
    EA209      ทอ330
(3) 2,
L1
  
เสาร์    EA 409      ทอ440
(3) 1,
L1
  
    PP   ทอ440
(3) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47