เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    E 117      วก450
(3) 1,
L1
      
    E 122   วก470
(3) 1,
L1
 วก203
(3) 2,
L1
 วก306
(3) 1,
L1
 วอ492
(3) 1,
L1
    
    E 123    วอ310
(3) 1,
L1
  วก301
(3) 2,
L1
  วก340
(3) 1,
L1
   
    E 208 วก120
(3) 1,
L1
           
    E 212        วก102
(3) 1,
L1
 วก204
(3) 1,
L1
   
    E 312 วก220
(3) 1,
L1
    วก203
(3) 1,
L1
       
    E 412      ยพ201
(3) 1,
L1
  ยพ343
(2) 1,
L1
    
    E 413      ยพ321
(3) 1,
L1
       
    E 508   20404501
(3) 1,
L3
  20404501
(3) 1,
L3
     
    E 519   20401591
(1) 1,
L3
  20401501
(3) 1,
L3
 20401501
(3) 1,
L3
    
    TP 114 ยพ413
(3) 1,
L1
            
    อ.ปฏิบัตการวิศวะ วก330
(4) 1,
L1
          
อังคาร    E 117 วก308
(3) 1,
L1
     วก206
(3) 1,
L1
  วก370
(3) 1,
L1
    
    E 122 10404100
(1) 1,
L1
  วก402
(3) 1,
L1
   วก301
(3) 1,
L1
 วก496
(1) 1,
L1
   
    E 123   วอ340
(3) 1,
L1
   วก201
(3) 1,
L1
  วอ440
(3) 1,
L1
 วอ492
(3) 1,
L1
 
    E 208        10404102
(3) 1,
L1
     
        วก120
(3) 1,
L1
   
          10404102
(3) 1,
L1
  
    E 212    วก210
(3) 1,
L1
         
    E 312 วก303
(3) 1,
L1
   วก110
(3) 1,
L1
  วก208
(3) 1,
L1
       
    E 313      วก220
(3) 1,
L1
      
    E 412  ยพ322
(3) 1,
L1
 ยพ341
(3) 1,
L1
 ยพ411
(3) 1,
L1
         
    E 413    ยพ221
(3) 1,
L1
         
    E 508  วอ593
(1) 1,
L3
          
  20404591
(1) 1,
L3
          
    E 510  วอ793
(1) 1,
L5
          
  วอ795
(1) 1,
L5
          
    E 519  วก553
(3) 1,
L3
    20401512
(3) 1,
L3
    
  20401553
(3) 1,
L3
         
    TP 114      ยพ441
(3) 1,
L1
 ยพ311
(3) 1,
L1
      
       ยพ311
(3) 1,
L1
      
    TP 119        ยพ322
(3) 1,
L1
   
พุธ    E 117    วก308
(3) 1,
L1
         
    E 122 วอ491
(1) 1,
L1
          
    E 309 วก302
(3) 1,
L1
          
    E 312    วก303
(3) 1,
L1
         
    TP 114    ยพ491
(1) 1,
L1
         
    TP 119 ยพ441
(3) 1,
L1
          
    อ.ปฏิบัตการวิศวะ วก191
(1) 2,
L1
          
พฤหัสบดี    E 117     วก450
(3) 1,
L1
  10404103
(3) 1,
L1
   
    E 122      วก203
(3) 2,
L1
 วก306
(3) 1,
L1
 วอ492
(3) 1,
L1
    
    E 123   วอ340
(3) 1,
L1
 วอ310
(3) 1,
L1
  วก301
(3) 2,
L1
  วก340
(3) 1,
L1
    
    E 212 วก401
(3) 1,
L1
        วก204
(3) 1,
L1
   
    E 312      วก203
(3) 1,
L1
       
    E 403 วก492
(1) 2,
L1
          
    E 412      ยพ201
(3) 1,
L1
       
    E 413      ยพ321
(3) 1,
L1
       
    E 508 วอ551
(3) 1,
L3
 วอ551
(3) 1,
L3
        
    E 519      วก593
(1) 1,
L3
      
      20401512
(3) 1,
L3
     
    TP 102        ยพ341
(3) 1,
L1
    
    TP 114 ยพ413
(3) 1,
L1
            
    TP 119        ยพ221
(3) 1,
L1
   
    อ.ปฏิบัตการวิศวะ วก330
(4) 1,
L1
     วก370
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    E 117      วก206
(3) 1,
L1
       
    E 122        วก301
(3) 1,
L1
 วอ490
(1) 1,
L1
   
    E 123      วก201
(3) 1,
L1
 วอ440
(3) 1,
L1
     
    E 212    วก210
(3) 1,
L1
  วก401
(3) 1,
L1
     
    E 214 วก102
(3) 1,
L1
     10404103
(3) 1,
L1
    
    E 309 วอ431
(3) 1,
L1
          
    E 312    วก110
(3) 1,
L1
  วก208
(3) 1,
L1
       
    E 403 วก492
(1) 1,
L1
          
    E 412  ยพ322
(3) 1,
L1
 ยพ341
(3) 1,
L1
 ยพ411
(3) 1,
L1
         
    E 413    ยพ221
(3) 1,
L1
         
    E 519 20401511
(3) 1,
L3
 20401511
(3) 1,
L3
        
 วก563
(3) 1,
L3
 วก563
(3) 1,
L3
   
    TP 114      ยพ441
(3) 1,
L1
 ยพ311
(3) 1,
L1
      
       ยพ311
(3) 1,
L1
      
    TP 119        ยพ311
(3) 1,
L1
   
        ยพ311
(3) 1,
L1
   
    อ.ปฏิบัตการวิศวะ         วก191
(1) 1,
L1
  
เสาร์    E 117      วก433
(3) 1,
L1
 วก433
(3) 1,
L1
   
    E 122  วก444
(3) 1,
L1
         
    E 123 วอ492
(3) 1,
L1
         
    E 309  วอ325
(3) 1,
L1
       วอ327
(3) 1,
L1
อาทิตย์    E 122  วก423
(3) 1,
L1
   วก423
(3) 1,
L1
     
    E 123  วอ326
(3) 1,
L1
      วก206
(3) 2,
L1
 
    E 309 วอ421
(3) 1,
L1
   วก104
(3) 1,
L1
     
  วก104
(3) 1,
L1
          
    EA404 ทอ496
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47