เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    1104       พธ793
(1) 1,
L5
      
       พธ795
(1) 1,
L5
      
    COM 3203    คพ231
(1) 1,
L1
  คพ111
(3) 2,
L1
      
       คพ111
(3) 1,
L1
      
    Lab IT 3202-2    ทส433
(3) 1,
L1
         
    ทส102
(3) 2,
L1
         
    Lab คณิต 4  คศ233
(3) 1,
L1
   10305103
(3) 2,
L1
         
    Lab คอม 1       คพ216
(3) 1,
L1
      
    Lab คอม 3       คพ494
(3) 1,
L1
      
    Lab ไอที 1       ทส101
(3) 2,
L1
      
       ทส101
(3) 1,
L1
      
    Lab ไอที 2         ทส241
(3) 1,
L1
    
    Lวิทย์ 1112         ชว210
(3) 5,
L1
   
    Lวิทย์ 1115         ชว310
(3) 2,
L1
   
    Lวิทย์ 1203  พธ340
(3) 5,
L1
     พธ340
(3) 3,
L1
   
    Lวิทย์ 1211         คม250
(3) 12,
L1
   
    Lวิทย์ 1214         คม252
(1) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 1215         คม250
(3) 11,
L1
   
    Lวิทย์ 1218         พธ340
(3) 2,
L1
   
    Lวิทย์ 2202/2         ฟส107
(3) 2,
L1
   
    Lวิทย์ 2302         คม312
(1) 2,
L1
   
    MS 1   วศ101
(2) 1,
L1
   วศ401
(1) 1,
L1
      
    MS 2     วศ201
(3) 1,
L1
         
    MS5   วศ321
(3) 1,
L1
           
    TBA  พง200
(3) 1,
L1
     ศท141
(3) 47,
L1
    ชว457
(3) 1,
L1
  ศท243
(3) 11,
L1
    ศท141
(3) 46,
L1
      
  ศท141
(3) 49,
L1
    ศท141
(3) 45,
L1
      
   นศ112
(3) 3,
L1
  พธ593
(1) 1,
L3
      
   ทว501
(3) 1,
L3
  ทว527
(3) 1,
L3
     
    ศท243
(3) 12,
L1
  ศท243
(3) 13,
L1
      
        ทต322
(3) 1,
L1
      
        ชว250
(1) 1,
L1
      
        ชว462
(3) 1,
L1
    
         ทต331
(3) 1,
L1
    
    บรรยาย คอม 8    คพ341
(3) 1,
L1
    คพ330
(3) 1,
L1
    
    คพ341
(3) 2,
L1
    คพ330
(3) 2,
L1
    
    บรรยาย ไอที 1       ทส311
(3) 1,
L1
      
    วิทย์ 1108     คม105
(3) 1,
L1
  ชว310
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2105  คศ100
(3) 1,
L1
   สต301
(3) 2,
L1
  สต203
(3) 3,
L1
       
    วิทย์ 2203     10309105
(3) 1,
L1
  10309111
(4) 2,
L1
  ฟส341
(3) 1,
L1
     
     ฟส210
(3) 1,
L1
  10309111
(4) 1,
L1
       
    วิทย์ 2204    ฟส101
(3) 1,
L1
 ฟส105
(3) 2,
L1
  ชว310
(3) 2,
L1
       
     ฟส105
(3) 1,
L1
  ฟส326
(3) 1,
L1
      
    วิทย์ 2206   ฟส334
(3) 1,
L1
    นท513
(3) 1,
L3
       
       ฟส323
(3) 1,
L1
      
    วิทย์ 2309     คม323
(3) 1,
L1
  คม361
(3) 2,
L1
       
       คม361
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2311    คม210
(3) 1,
L1
         
    คม210
(3) 3,
L1
         
    คม210
(3) 2,
L1
         
    วิทย์ 2314  คม426
(3) 1,
L1
        นท501
(3) 1,
L3
  
    วิทย์ 2402   ชว300
(3) 1,
L1
 ชว353
(3) 1,
L1
  ชว450
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2403     ชว100
(3) 10,
L1
       
    วิทย์ 2406         ชว100
(3) 7,
L1
   
    วิทย์ 2504  สต325
(3) 1,
L1
  สต491
(3) 1,
L1
  สต421
(3) 1,
L1
 สต412
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2506  คศ265
(3) 1,
L1
 คศ436
(3) 1,
L1
   คศ324
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2507/1  สต312
(3) 1,
L1
 สต203
(3) 5,
L1
 สต312
(3) 4,
L1
  10300404
(3) 2,
L1
       
    วิทย์ 2507/2  คศ205
(3) 1,
L1
   คศ100
(3) 2,
L1
  คศ101
(3) 2,
L1
 10305103
(3) 1,
L1
     
    ห้องประชุมภาคชีว    ทช501
(3) 1,
L3
  ทช591
(1) 1,
L3
      
อังคาร    COM 3203     คพ151
(3) 1,
L1
  คพ221
(3) 1,
L1
 คพ121
(3) 2,
L1
    
       คพ221
(3) 2,
L1
 คพ121
(3) 1,
L1
    
    Lab IT 3202-2    ทส102
(3) 1,
L1
    ทส213
(3) 1,
L1
    
    Lab คณิต 3    คศ211
(3) 1,
L1
   คศ362
(3) 1,
L1
      
    Lab คณิต 4  คศ101
(3) 3,
L1
 คศ108
(3) 1,
L1
 คศ103
(3) 1,
L1
         
    Lab คอม 1       คพ495
(3) 1,
L1
 คพ495
(3) 1,
L1
   
    Lab คอม 2       คพ442
(3) 1,
L1
 คพ442
(3) 1,
L1
   
    Lab คอม 3   คพ452
(3) 1,
L1
    คพ341
(3) 1,
L1
    
    Lab คอม 4   คพ330
(3) 1,
L1
    คพ345
(3) 1,
L1
    
    Lab สถิติ    สต221
(3) 1,
L1
  สต361
(3) 1,
L1
       
    Lab ไอที 1       ทส332
(3) 1,
L1
      
    Lab ไอที 2   ทส241
(3) 1,
L1
         
    Lวิทย์ 1112  ชว210
(3) 1,
L1
     ชว210
(3) 2,
L1
   
    Lวิทย์ 1203         พธ340
(3) 4,
L1
   
    Lวิทย์ 1208/1         ฟส102
(3) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 1208/2         ฟส102
(3) 7,
L1
   
    Lวิทย์ 1211     คม250
(3) 4,
L1
  คม250
(3) 7,
L1
   
    Lวิทย์ 1215     คม250
(3) 17,
L1
  คม250
(3) 16,
L1
   
    Lวิทย์ 1218  พธ241
(1) 1,
L1
     พธ340
(3) 10,
L1
   
    Lวิทย์ 2202/1     10309111
(4) 2,
L1
       
    Lวิทย์ 2202/2         ฟส105
(3) 2,
L1
   
    Lวิทย์ 2302     คม511
(3) 1,
L5
  คม513
(3) 1,
L5
   
    Lวิทย์ 2304     คม210
(3) 2,
L1
  คม210
(3) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 2306         คม260
(3) 2,
L1
   
    Lวิทย์ 2308         คม332
(1) 2,
L1
   
         คม332
(1) 1,
L1
   
    MS 1   วศ442
(3) 1,
L1
 วศ301
(3) 1,
L1
    วศ205
(2) 1,
L1
     
    MS 2  วศ203
(2) 1,
L1
            
    MS3   วศ454
(3) 1,
L1
  วศ204
(2) 1,
L1
         
    TBA  ศท141
(3) 50,
L1
           
  ชว462
(3) 1,
L1
           
  นศ113
(3) 2,
L1
         
  นศ111
(3) 3,
L1
         
  ศท141
(3) 9,
L1
           
   พธ513
(3) 1,
L3
          
   พธ703
(3) 1,
L5
          
   นศ112
(3) 1,
L1
         
   ทว512
(3) 1,
L3
           
    คศ104
(3) 1,
L1
          
    ทช551
(3) 1,
L3
         
    ทว512
(3) 1,
L3
     
       พธ703
(3) 1,
L5
     
       ศท241
(3) 11,
L1
      
       นศ121
(3) 3,
L1
      
       นศ113
(3) 1,
L1
    
       พธ513
(3) 1,
L3
     
       ชว442
(3) 1,
L1
     
       ทช551
(3) 1,
L3
     
       นศ112
(3) 2,
L1
     
       ศท241
(3) 10,
L1
 นศ121
(3) 3,
L1
    
    บรรยาย คอม 8      คพ344
(3) 1,
L1
       
      คพ344
(3) 2,
L1
       
    บรรยาย ป.โท    ชว463
(3) 1,
L1
  ชว450
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 1108  คศ100
(3) 2,
L1
   คศ100
(3) 2,
L1
  คศ100
(3) 4,
L1
  คศ100
(3) 6,
L1
     
    วิทย์ 2105  คม101
(3) 1,
L1
 คศ203
(3) 1,
L1
 ชว101
(3) 1,
L1
  สต203
(3) 2,
L1
  คศ100
(3) 5,
L1
     
    วิทย์ 2203  ฟส322
(3) 1,
L1
   ฟส107
(3) 2,
L1
  ฟส109
(3) 1,
L1
       
     ฟส107
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 2204       ฟส108
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2206    ฟส340
(3) 1,
L1
   ฟส310
(3) 1,
L1
  ฟส311
(2) 1,
L1
   
    วิทย์ 2303         นท537
(3) 1,
L3
     
    วิทย์ 2309  คม300
(3) 1,
L1
 คม251
(3) 1,
L1
   คม331
(3) 1,
L1
       
       คม331
(3) 2,
L1
       
    วิทย์ 2310       คม511
(3) 1,
L5
    นท523
(3) 1,
L3
  
    วิทย์ 2311  คม211
(3) 1,
L1
            
    วิทย์ 2314    คม443
(3) 1,
L1
 คม311
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 2402  ชว430
(3) 1,
L1
 ชว390
(1) 1,
L1
  ชว350
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2403  ชว100
(3) 6,
L1
     ชว100
(3) 4,
L1
   
    วิทย์ 2404     ชว220
(3) 7,
L1
       
    วิทย์ 2405        ชว450
(3) 1,
L1
    
    วิทย์ 2406     ชว220
(3) 8,
L1
  ชว100
(3) 5,
L1
   
    วิทย์ 2504    สต331
(3) 1,
L1
          
    วิทย์ 2506  คศ322
(3) 1,
L1
 คศ281
(3) 1,
L1
 คศ334
(3) 1,
L1
  คศ264
(3) 1,
L1
 คศ454
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2507/1  สต301
(3) 3,
L1
 สต301
(3) 6,
L1
 สต301
(3) 5,
L1
  สต203
(3) 1,
L1
 10304204
(3) 2,
L1
     
    วิทย์ 2507/2  คศ100
(3) 1,
L1
 คศ131
(3) 1,
L1
 คศ105
(3) 1,
L1
  คศ100
(3) 6,
L1
 คศ239
(3) 1,
L1
     
    ห้องประชุมภาคชีว  ทช504
(3) 1,
L3
           
   ชว442
(3) 1,
L1
          
พุธ    COM 3203   คพ241
(3) 2,
L1
          
   คพ241
(3) 1,
L1
          
    Lab IT 3202-1   ทส352
(3) 1,
L1
 ทส352
(3) 1,
L1
       
    Lab IT 3202-2   ทส102
(3) 2,
L1
         
    Lab คอม 1     คพ344
(3) 1,
L1
       
    Lab คอม 2   คพ492
(1) 1,
L1
 คพ494
(3) 1,
L1
       
    Lab คอม 3   คพ345
(3) 1,
L1
 คพ121
(3) 1,
L1
       
    Lab คอม 4     คพ221
(3) 1,
L1
       
    Lab ไอที 1   ทส101
(3) 1,
L1
         
    Lวิทย์ 1112     ชว210
(3) 4,
L1
       
    Lวิทย์ 1115     ชว310
(3) 1,
L1
       
    Lวิทย์ 1203     พธ340
(3) 6,
L1
       
    Lวิทย์ 1206     ชว430
(3) 1,
L1
       
    Lวิทย์ 1208/2  ฟส102
(3) 3,
L1
 ฟส102
(3) 4,
L1
       
    Lวิทย์ 1211  คม250
(3) 1,
L1
 คม250
(3) 8,
L1
       
    Lวิทย์ 1215  คม250
(3) 13,
L1
 คม250
(3) 9,
L1
       
    Lวิทย์ 1218     พธ340
(3) 8,
L1
       
    Lวิทย์ 2202/1     ฟส110
(1) 1,
L1
       
    Lวิทย์ 2202/2     ฟส105
(3) 1,
L1
       
     10309105
(3) 1,
L1
       
    Lวิทย์ 2202/3  ฟส211
(1) 1,
L1
          
    Lวิทย์ 2304     คม210
(3) 3,
L1
       
    Lวิทย์ 2306  คม260
(3) 3,
L1
          
    MS5    วศ441
(3) 1,
L1
         
    TBA  วก101
(3) 1,
L1
    พธ510
(3) 1,
L3
       
  ชว463
(3) 1,
L1
  พธ704
(3) 1,
L5
       
   พธ510
(3) 1,
L3
          
   ชว452
(3) 1,
L1
          
   วก101
(3) 1,
L1
         
   คศ492
(2) 1,
L1
         
   พธ704
(3) 1,
L5
          
    บรรยาย ป.โท   ชว461
(3) 1,
L1
         
    บรรยาย ไอที 1   ทส322
(3) 1,
L1
  ทส495
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2206     ฟส311
(2) 1,
L1
       
    วิทย์ 2309   คม200
(2) 1,
L1
          
    วิทย์ 2310  คม240
(3) 1,
L1
        คม701
(3) 1,
L5
 คม701
(3) 1,
L5
    วิทย์ 2311   คม491
(1) 1,
L1
          
    วิทย์ 2402   ชว411
(3) 1,
L1
          
    วิทย์ 2404  ชว220
(3) 3,
L1
 ชว220
(3) 6,
L1
       
    วิทย์ 2406  ชว220
(3) 4,
L1
 ชว220
(3) 5,
L1
       
พฤหัสบดี    Lab IT 3202-1       ทส311
(3) 1,
L1
     
    Lab IT 3202-2       ทส102
(3) 1,
L1
     
    Lab Molecular       ทช504
(3) 1,
L3
 ทช592
(1) 1,
L3
   
    Lab PTC    ชว411
(3) 1,
L1
        
    Lab คณิต 4  คศ233
(3) 1,
L1
   10305103
(3) 2,
L1
         
    Lab คอม 2     คพ216
(3) 1,
L1
  คพ121
(3) 2,
L1
    
    Lab คอม 3     คพ241
(3) 1,
L1
   คพ341
(3) 2,
L1
   
    Lab คอม 4   คพ452
(3) 1,
L1
 คพ111
(3) 1,
L1
  คพ111
(3) 2,
L1
    
    Lab ไอที 1   ทส321
(3) 1,
L1
  ทส101
(3) 2,
L1
     
    Lab ไอที 2    ทส493
(3) 1,
L1
         
    Lวิทย์ 1112         ชว210
(3) 3,
L1
   
    Lวิทย์ 1115            ชว416
(3) 1,
L1
 
    Lวิทย์ 1203  พธ340
(3) 15,
L1
 พธ340
(3) 12,
L1
  ชว340
(3) 1,
L1
   
         พธ340
(3) 9,
L1
   
    Lวิทย์ 1208/1         ฟส102
(3) 6,
L1
   
    Lวิทย์ 1208/2         ฟส102
(3) 5,
L1
   
    Lวิทย์ 1211  คม250
(3) 6,
L1
 คม250
(3) 18,
L1
       
    Lวิทย์ 1215  คม250
(3) 5,
L1
          
    Lวิทย์ 1218  พธ340
(3) 7,
L1
 พธ340
(3) 11,
L1
  พธ340
(3) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 2302         คม312
(1) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 2306  คม362
(1) 1,
L1
          
  คม362
(1) 2,
L1
          
    MS 2     วศ201
(3) 1,
L1
  วศ202
(1) 1,
L1
     
    MS5   วศ321
(3) 1,
L1
           
    TBA  ศท141
(3) 49,
L1
    ศท141
(3) 45,
L1
 ทว523
(3) 1,
L3
    
  ศท243
(3) 11,
L1
    ทว523
(3) 1,
L3
 ทต331
(3) 1,
L1
    
  10700307
(3) 1,
L1
    ศท243
(3) 13,
L1
      
   ทว511
(3) 1,
L3
  ศท141
(3) 47,
L1
      
    ชว452
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 46,
L1
      
    ศท243
(3) 12,
L1
   ทต322
(3) 1,
L1
      
    บรรยาย คอม 8     คพ320
(3) 2,
L1
         
     คพ320
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 1108     คม105
(3) 1,
L1
  ชว310
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2105  คศ100
(3) 1,
L1
   สต301
(3) 2,
L1
  สต203
(3) 3,
L1
       
    วิทย์ 2203     10309105
(3) 1,
L1
  10309111
(4) 1,
L1
  ฟส341
(3) 1,
L1
     
     ฟส210
(3) 1,
L1
  10309111
(4) 2,
L1
       
    วิทย์ 2204    ฟส101
(3) 1,
L1
 ฟส105
(3) 2,
L1
 ฟส326
(3) 1,
L1
      
     ฟส105
(3) 1,
L1
  ชว310
(3) 2,
L1
       
    วิทย์ 2206   ฟส334
(3) 1,
L1
   ฟส323
(3) 1,
L1
      
    ฟส340
(3) 1,
L1
   นท513
(3) 1,
L3
       
    วิทย์ 2309     คม323
(3) 1,
L1
  คม361
(3) 2,
L1
       
       คม361
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2311    คม260
(3) 3,
L1
         
    คม260
(3) 2,
L1
         
    คม260
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 2314            นท501
(3) 1,
L3
  
    วิทย์ 2402   ชว300
(3) 1,
L1
 ชว451
(3) 1,
L1
  ชว451
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2403  ชว100
(3) 9,
L1
     ชว100
(3) 1,
L1
   
    วิทย์ 2404  ชว100
(3) 8,
L1
     ชว100
(3) 2,
L1
   
    วิทย์ 2405       ชว353
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2406         ชว100
(3) 3,
L1
   
    วิทย์ 2504  สต325
(3) 1,
L1
 สต491
(3) 1,
L1
  สต421
(3) 1,
L1
 สต412
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2506  คศ265
(3) 1,
L1
 คศ436
(3) 1,
L1
   คศ324
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2507/1  สต312
(3) 1,
L1
 สต203
(3) 5,
L1
 สต312
(3) 4,
L1
  10300404
(3) 2,
L1
       
    วิทย์ 2507/2  คศ205
(3) 1,
L1
   คศ100
(3) 2,
L1
  คศ101
(3) 2,
L1
 10305103
(3) 1,
L1
     
    ห้องประชุมภาคชีว   ทช500
(3) 1,
L3
         
ศุกร์    COM 3203     คพ151
(3) 1,
L1
         
    Lab IT 3202-2   ทส213
(3) 1,
L1
         
    Lab คณิต 3    คศ211
(3) 1,
L1
          
    Lab คณิต 4  คศ101
(3) 3,
L1
 คศ108
(3) 1,
L1
 คศ103
(3) 1,
L1
         
    Lab คอม 1       คพ344
(3) 2,
L1
      
       คพ330
(3) 3,
L1
 คพ330
(3) 3,
L1
   
    Lab คอม 2   คพ320
(3) 1,
L1
  คพ320
(3) 2,
L1
      
    Lab คอม 3       คพ241
(3) 2,
L1
      
    Lab คอม 4   คพ330
(3) 2,
L1
  คพ221
(3) 2,
L1
      
    Lab สถิติ    สต221
(3) 1,
L1
   สต361
(3) 1,
L1
     
    Lab ไอที 1       ทส332
(3) 1,
L1
     
    Lวิทย์ 1112  ชว210
(3) 6,
L1
          
    Lวิทย์ 1115            ชว416
(3) 1,
L1
    Lวิทย์ 1203         พธ340
(3) 14,
L1
   
    Lวิทย์ 1206       ชว433
(3) 1,
L1
     
    Lวิทย์ 1208/1         ฟส102
(3) 2,
L1
   
    Lวิทย์ 1211  คม250
(3) 10,
L1
 คม250
(3) 3,
L1
  คม250
(3) 14,
L1
   
    Lวิทย์ 1215     คม250
(3) 2,
L1
  คม250
(3) 15,
L1
   
    Lวิทย์ 1218         พธ340
(3) 13,
L1
   
    Lวิทย์ 2202/1     10309111
(4) 1,
L1
  ฟส107
(3) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 2202/3         ฟส322
(3) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 2304         คม212
(1) 1,
L1
   
    Lวิทย์ 2306         คม260
(3) 1,
L1
   
    MS 1     วศ301
(3) 1,
L1
    วศ205
(2) 1,
L1
     
    MS 2  วศ203
(2) 1,
L1
            
    MS3   วศ454
(3) 1,
L1
  วศ204
(2) 1,
L1
         
    TBA  ศท141
(3) 50,
L1
    ทว513
(3) 1,
L3
      
  ศท141
(3) 9,
L1
    นศ111
(3) 1,
L1
     
  พธ501
(3) 1,
L3
    ศท241
(3) 10,
L1
      
  ทว591
(1) 1,
L3
    ศท241
(3) 11,
L1
      
  ทว593
(1) 1,
L3
    ชว351
(1) 1,
L1
     
  พง200
(3) 1,
L1
     นศ121
(3) 2,
L1
 นศ121
(3) 2,
L1
    
  นศ113
(3) 3,
L1
         
  นศ121
(3) 1,
L1
           
   นศ111
(3) 2,
L1
         
    นศ121
(3) 1,
L1
         
    พธ501
(3) 1,
L3
         
    ทว513
(3) 1,
L3
         
    ชว433
(3) 1,
L1
         
     คศ104
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 1108  คศ100
(3) 2,
L1
   คศ100
(3) 2,
L1
  คศ100
(3) 4,
L1
  คศ100
(3) 6,
L1
     
    วิทย์ 2105  คม101
(3) 1,
L1
 คศ203
(3) 1,
L1
 ชว101
(3) 1,
L1
  สต203
(3) 2,
L1
  คศ100
(3) 5,
L1
     
    วิทย์ 2203  ฟส322
(3) 1,
L1
   ฟส107
(3) 1,
L1
  ฟส109
(3) 1,
L1
       
     ฟส107
(3) 2,
L1
         
    วิทย์ 2204       ฟส108
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2206       ฟส310
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2303         นท537
(3) 1,
L3
     
    วิทย์ 2309  คม300
(3) 1,
L1
 คม251
(3) 1,
L1
   คม331
(3) 1,
L1
       
       คม331
(3) 2,
L1
       
    วิทย์ 2310       คม513
(3) 1,
L5
    นท523
(3) 1,
L3
  
    วิทย์ 2311  คม211
(3) 1,
L1
            
    วิทย์ 2314    คม443
(3) 1,
L1
 คม311
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 2402    ชว440
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 2403         ชว102
(1) 1,
L1
   
    วิทย์ 2404     ชว220
(3) 1,
L1
       
    วิทย์ 2406     ชว220
(3) 2,
L1
       
    วิทย์ 2407       ชว440
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2504    สต331
(3) 1,
L1
          
    วิทย์ 2506  คศ322
(3) 1,
L1
 คศ281
(3) 1,
L1
 คศ334
(3) 1,
L1
  คศ264
(3) 1,
L1
 คศ454
(3) 1,
L1
     
    วิทย์ 2507/1  สต301
(3) 3,
L1
 สต301
(3) 6,
L1
 สต301
(3) 5,
L1
  สต203
(3) 1,
L1
 10304204
(3) 2,
L1
     
    วิทย์ 2507/2  คศ100
(3) 1,
L1
 คศ131
(3) 1,
L1
 คศ105
(3) 1,
L1
  คศ100
(3) 6,
L1
 คศ239
(3) 1,
L1
     
    ห้องประชุมภาคชีว   ทช501
(3) 1,
L3
         
เสาร์    Lab ไอที 1  ทส496
(3) 1,
L1
    
    TBA  ศท031
(3) 1,
L2
  ชว431
(3) 1,
L1
     
    ชว431
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 2311    คม799
(1) 1,
L5
         
    คม593
(1) 1,
L3
         
    คม793
(1) 1,
L5
         
    คม796
(1) 1,
L5
         
    วิทย์ 2314   นท591
(1) 1,
L3
         
อาทิตย์    Lab ไอที 2  ทส495
(3) 1,
L1
         
    วิทย์ 2105 วท102
(3) 1,
L2
 วท102
(3) 1,
L2
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47