เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    FT 1101 ชป211
(3) 1,
L1
 พล221
(3) 1,
L1
  ชป311
(3) 1,
L1
 นป111
(3) 1,
L1
 นป313
(3) 1,
L1
 
   พล221
(3) 2,
L1
         
    FT 1201        นป324
(3) 1,
L1
   
    FT 1203 ชป322
(3) 1,
L1
       จป313
(3) 1,
L1
  
    FT 1301  จป111
(3) 1,
L1
  พล427
(3) 1,
L1
      
      พล222
(3) 1,
L1
      
      พล427
(3) 2,
L1
      
      พล427
(3) 3,
L1
      
    ฟาร์มประมง      พล221
(3) 1,
L1
     
      ชป323
(3) 1,
L1
     
      พล451
(3) 5,
L1
     
อังคาร    FT 1101          พล322
(3) 2,
L1
  
          พล322
(3) 1,
L1
  
    FT 1201  นป213
(3) 1,
L1
  พล223
(3) 1,
L1
 พล223
(3) 1,
L1
   
    FT 1203  จป321
(3) 1,
L1
  พล441
(3) 1,
L1
     
    FT 1301  จป312
(3) 1,
L1
  จป415
(3) 1,
L1
     
    FT 1302   ทป494
(1) 1,
L1
    พล341
(3) 1,
L1
   
    ฟาร์มประมง      ชป211
(3) 1,
L1
     
      พล451
(3) 1,
L1
     
      พล451
(3) 4,
L1
     
พุธ    FT 1101 พล425
(3) 2,
L1
 ชป323
(3) 1,
L1
         
 พล425
(3) 1,
L1
           
    FT 1201  จป323
(3) 1,
L1
         
    FT 1202 นป214
(3) 1,
L1
           
    FT 1301   พล451
(3) 1,
L1
         
   พล451
(3) 2,
L1
         
   พล451
(3) 3,
L1
         
   พล451
(3) 4,
L1
         
   พล451
(3) 5,
L1
         
    FT 1302  จป412
(3) 1,
L1
 จป413
(3) 1,
L1
     จป413
(3) 1,
L1
    ฟาร์มประมง  นป111
(3) 1,
L1
         
   พล425
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    FT 1101      ชป311
(3) 1,
L1
  พล322
(3) 1,
L1
 
    FT 1201   พล452
(3) 1,
L1
  พล452
(3) 1,
L1
     
    FT 1202   นป311
(3) 1,
L1
         
    FT 1203   ชป331
(3) 1,
L1
         
    FT 1302   พล441
(3) 1,
L1
         
    Lab แพลงค์ตอน      ชป331
(3) 1,
L1
     
    Lab โรคปลา      ชป322
(3) 1,
L1
     
    ฟาร์มประมง  พล427
(3) 1,
L1
 พล427
(3) 2,
L1
      
      พล312
(3) 1,
L1
     
      พล451
(3) 2,
L1
     
        ทป495
(1) 1,
L1
   
ศุกร์    FT 1101   พล421
(3) 1,
L1
  พล421
(3) 1,
L1
  พล322
(3) 2,
L1
 
    FT 1201  นป323
(3) 1,
L1
         
    FT 1202  นป311
(3) 1,
L1
         
    FT 1203  นป215
(3) 1,
L1
         
    FT 1301      พล222
(3) 1,
L1
     
    FT 1302   พล312
(3) 1,
L1
         
    ฟาร์มประมง      พล451
(3) 3,
L1
     
      พล427
(3) 3,
L1
     
      พล221
(3) 2,
L1
     
      พล425
(3) 2,
L1
     
      นป214
(3) 1,
L1
     
เสาร์    FT 1203      นป321
(3) 1,
L1
     
อาทิตย์    FT 1101 ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
  ชป231
(3) 1,
L1
     
    FT 1201 พล428
(3) 1,
L1
           
    Lab แพลงค์ตอน   พล428
(3) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47