เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    BA 204 ห้อง lab สธ316
(3) 1,
L1
 สธ312
(3) 1,
L1
  บช431
(3) 2,
L1
    
    BA 205(lab) สธ211
(3) 1,
L1
         
    BA 301 กง410
(3) 1,
L1
 กง410
(3) 2,
L1
   กง411
(3) 1,
L1
 กง411
(3) 2,
L1
   
    BA 304 กจ411
(3) 3,
L1
 กจ412
(3) 3,
L1
   กง201
(3) 4,
L1
  บช331
(3) 1,
L1
  
    BA 305 กง412
(3) 2,
L1
 กง412
(3) 1,
L1
   บช101
(3) 1,
L1
 10203101
(3) 2,
L1
 บช101
(3) 3,
L1
  
      10203101
(3) 1,
L1
 บช101
(3) 2,
L1
 10203101
(3) 3,
L1
  
    BA 401 กจ301
(3) 3,
L1
 กจ301
(3) 4,
L1
   กต311
(3) 1,
L1
 กต311
(3) 2,
L1
   
    BA 402 กง310
(3) 1,
L1
 กง311
(3) 1,
L1
   บช201
(3) 2,
L1
 บช201
(3) 1,
L1
   
    BA 403 กจ222
(3) 2,
L1
 กจ222
(3) 1,
L1
   กต312
(3) 2,
L1
 กต312
(3) 1,
L1
   
    BA 404 บช251
(3) 1,
L1
 บช251
(3) 2,
L1
   นธ101
(3) 1,
L1
 นธ102
(3) 1,
L1
  
    BA 501 บช301
(3) 1,
L1
 บช301
(3) 2,
L1
   กต410
(3) 1,
L1
 กต410
(3) 2,
L1
   
    BA 502 กจ405
(3) 1,
L1
  ศท031
(3) 7,
L1
  กต412
(3) 2,
L1
 กต412
(3) 1,
L1
   
    BA 503 บช302
(3) 1,
L1
 บช302
(3) 2,
L1
 กจ301
(3) 1,
L1
  บช161
(3) 7,
L1
 กง201
(3) 3,
L1
   
    BA 504 บช311
(3) 2,
L1
 บช311
(3) 1,
L1
   บช161
(3) 1,
L1
  บช321
(3) 2,
L1
  
    BA 601 บช341
(3) 1,
L1
 บช341
(3) 2,
L1
   บช202
(3) 1,
L1
 บช202
(3) 2,
L1
   
    BA 602 บช451
(3) 2,
L1
 บช451
(3) 1,
L1
   บช211
(3) 1,
L1
 บช211
(3) 2,
L1
   
    MBA 2 สธ111
(3) 1,
L1
     กจ410
(3) 3,
L1
 กจ311
(3) 1,
L1
   
อังคาร    BA 204 ห้อง lab   สธ112
(3) 3,
L1
  สธ112
(3) 2,
L1
 สธ112
(3) 1,
L1
 บช431
(3) 3,
L1
    BA 301 กต210
(3) 1,
L1
 กต210
(3) 2,
L1
 กจ301
(3) 2,
L1
  กจ310
(3) 1,
L1
 กจ310
(3) 2,
L1
   
    BA 304      กง312
(3) 1,
L1
     
    BA 305 บช311
(3) 3,
L1
 บช323
(3) 1,
L1
   บช441
(3) 2,
L1
 บช441
(3) 1,
L1
   
    BA 401 กต310
(3) 1,
L1
 กต310
(3) 2,
L1
 สธ314
(3) 1,
L1
  10203101
(3) 5,
L1
 บช101
(3) 4,
L1
   
      บช101
(3) 5,
L1
 10203101
(3) 4,
L1
   
    BA 402 กจ411
(3) 1,
L1
 กจ411
(3) 2,
L1
   กจ323
(3) 2,
L1
 กจ323
(3) 1,
L1
   
    BA 403 กต320
(3) 2,
L1
 กต320
(3) 1,
L1
   กจ301
(3) 5,
L1
 กจ301
(3) 6,
L1
   
    BA 404 กจ412
(3) 2,
L1
 กจ412
(3) 1,
L1
        
    BA 501 กง201
(3) 1,
L1
 กง201
(3) 2,
L1
 บช161
(3) 5,
L1
  กต411
(3) 1,
L1
 กต411
(3) 2,
L1
  
    BA 502 บช331
(3) 2,
L1
  บช341
(3) 3,
L1
  บช161
(3) 4,
L1
 สธ491
(3) 1,
L1
   
    BA 503 บช161
(3) 2,
L1
 บช161
(3) 6,
L1
   กต101
(3) 1,
L1
 บช161
(3) 3,
L1
   
    BA 504 บช321
(3) 1,
L1
    สธ311
(3) 1,
L1
     
    BA 601   บช411
(3) 3,
L1
   บช411
(3) 1,
L1
 บช411
(3) 2,
L1
   
    BA 602      บช322
(3) 1,
L1
 บช322
(3) 2,
L1
  
    MBA 2 บช402
(3) 1,
L1
 สธ333
(3) 1,
L1
   กจ410
(3) 1,
L1
 กจ410
(3) 2,
L1
  
 
พุธ
 
 
-
 
           
พฤหัสบดี    BA 204 ห้อง lab สธ316
(3) 1,
L1
 สธ312
(3) 1,
L1
  บช431
(3) 2,
L1
    
    BA 205(lab) สธ211
(3) 1,
L1
         
    BA 301 กง410
(3) 1,
L1
 กง410
(3) 2,
L1
   กง411
(3) 1,
L1
 กง411
(3) 2,
L1
   
    BA 304 กจ411
(3) 3,
L1
 กจ412
(3) 3,
L1
   กง201
(3) 4,
L1
  บช331
(3) 1,
L1
  
    BA 305 กง412
(3) 2,
L1
 กง412
(3) 1,
L1
   บช101
(3) 1,
L1
 10203101
(3) 2,
L1
 บช101
(3) 3,
L1
  
      10203101
(3) 1,
L1
 บช101
(3) 2,
L1
 10203101
(3) 3,
L1
  
    BA 401 กจ301
(3) 3,
L1
 กจ301
(3) 4,
L1
   กต311
(3) 1,
L1
 กต311
(3) 2,
L1
   
    BA 402 กง310
(3) 1,
L1
 กง311
(3) 1,
L1
   บช201
(3) 2,
L1
 บช201
(3) 1,
L1
   
    BA 403 กจ222
(3) 2,
L1
 กจ222
(3) 1,
L1
   กต312
(3) 2,
L1
 กต312
(3) 1,
L1
   
    BA 404 บช251
(3) 1,
L1
 บช251
(3) 2,
L1
   นธ101
(3) 1,
L1
 นธ102
(3) 1,
L1
  
    BA 501 บช301
(3) 1,
L1
 บช301
(3) 2,
L1
   กต410
(3) 1,
L1
 กต410
(3) 2,
L1
   
    BA 502 กจ405
(3) 1,
L1
  ศท031
(3) 7,
L1
  กต412
(3) 2,
L1
 กต412
(3) 1,
L1
   
    BA 503 บช302
(3) 1,
L1
 บช302
(3) 2,
L1
 กจ301
(3) 1,
L1
  บช161
(3) 7,
L1
 กง201
(3) 3,
L1
   
    BA 504 บช311
(3) 2,
L1
 บช311
(3) 1,
L1
   บช161
(3) 1,
L1
  บช321
(3) 2,
L1
  
    BA 601 บช341
(3) 1,
L1
 บช341
(3) 2,
L1
   บช202
(3) 1,
L1
 บช202
(3) 2,
L1
   
    BA 602 บช451
(3) 2,
L1
 บช451
(3) 1,
L1
   บช211
(3) 1,
L1
 บช211
(3) 2,
L1
   
    MBA 2 สธ111
(3) 1,
L1
     กจ410
(3) 3,
L1
 กจ311
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    BA 204 ห้อง lab   สธ112
(3) 3,
L1
  สธ112
(3) 2,
L1
 สธ112
(3) 1,
L1
 บช431
(3) 3,
L1
    BA 301 กต210
(3) 1,
L1
 กต210
(3) 2,
L1
 กจ301
(3) 2,
L1
  กจ310
(3) 1,
L1
 กจ310
(3) 2,
L1
   
    BA 304      กง312
(3) 1,
L1
     
    BA 305 บช311
(3) 3,
L1
 บช323
(3) 1,
L1
   บช441
(3) 2,
L1
 บช441
(3) 1,
L1
   
    BA 401 กต310
(3) 1,
L1
 กต310
(3) 2,
L1
 สธ314
(3) 1,
L1
  บช101
(3) 5,
L1
 10203101
(3) 4,
L1
   
      10203101
(3) 5,
L1
 บช101
(3) 4,
L1
   
    BA 402 กจ411
(3) 1,
L1
 กจ411
(3) 2,
L1
   กจ323
(3) 2,
L1
 กจ323
(3) 1,
L1
   
    BA 403 กต320
(3) 2,
L1
 กต320
(3) 1,
L1
   กจ301
(3) 5,
L1
 กจ301
(3) 6,
L1
   
    BA 404 กจ412
(3) 2,
L1
 กจ412
(3) 1,
L1
        
    BA 501 กง201
(3) 1,
L1
 กง201
(3) 2,
L1
 บช161
(3) 5,
L1
  กต411
(3) 1,
L1
 กต411
(3) 2,
L1
  
    BA 502 บช331
(3) 2,
L1
  บช341
(3) 3,
L1
  บช161
(3) 4,
L1
 สธ491
(3) 1,
L1
   
    BA 503 บช161
(3) 2,
L1
 บช161
(3) 6,
L1
   กต101
(3) 1,
L1
 บช161
(3) 3,
L1
   
    BA 504 บช321
(3) 1,
L1
    สธ311
(3) 1,
L1
     
    BA 601   บช411
(3) 3,
L1
   บช411
(3) 1,
L1
 บช411
(3) 2,
L1
   
    BA 602      บช322
(3) 1,
L1
 บช322
(3) 2,
L1
  
    MBA 2 บช402
(3) 1,
L1
 สธ333
(3) 1,
L1
   กจ410
(3) 1,
L1
 กจ410
(3) 2,
L1
  
เสาร์    BA 204 ห้อง lab บช431
(3) 1,
L1
 บช431
(3) 1,
L1
  กง313
(3) 1,
L1
 กง313
(3) 1,
L1
  
    MBA 1  ศป641
(3) 2,
L4
   
อาทิตย์    BA 401  บช323
(3) 2,
L1
       
    MBA 1  ศป641
(3) 2,
L4
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47