เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    LAB SE 304/2           ดป422
(3) 1,
L1
  
    LAB SE 402        ดป475
(3) 1,
L1
     
    SE 113   กค412
(3) 1,
L1
          
    ดป475
(3) 1,
L1
          
    SE 202       ดป312
(3) 1,
L1
        
       ดป312
(3) 2,
L1
        
    SE 204  ดป311
(3) 1,
L1
 ศท244
(3) 3,
L1
  ศท013
(3) 13,
L1
       
    SE 303   ดป422
(3) 1,
L1
            
อังคาร    LAB SE 304/1         ดป311
(3) 1,
L1
    
    SE 113          ดป443
(3) 1,
L1
    
    SE 202  พส330
(3) 1,
L1
             
  พส330
(3) 2,
L1
             
    SE 204  ศท244
(3) 2,
L1
 ศท243
(3) 3,
L1
          
    SE 303    ดป448
(3) 1,
L1
 ดป448
(3) 1,
L1
       
พุธ    LAB SE 304/2  ดป312
(3) 2,
L1
           
    LAB SE 401     กค311
(3) 1,
L1
        
    LAB SE 402             ดป451
(3) 1,
L1
    SE 113  ดป300
(4) 1,
L1
  ดป491
(1) 1,
L1
          
    SE 204   กค311
(3) 1,
L1
       ดป451
(3) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    LAB SE 402             ดป488
(3) 1,
L1
    SE 202       ดป312
(3) 2,
L1
    ดป488
(3) 1,
L1
   
       ดป312
(3) 1,
L1
        
    SE 204    ศท244
(3) 3,
L1
  ดป436
(3) 1,
L1
 ดป436
(3) 1,
L1
    
    SE 303   ดป422
(3) 1,
L1
            
ศุกร์    LAB SE 302          ดป443
(3) 1,
L1
   
    LAB SE 304/1     ดป312
(3) 1,
L1
  ดป300
(4) 1,
L1
    
    SE 113       ดป300
(4) 1,
L1
        
    SE 202  พส330
(3) 2,
L1
             
  พส330
(3) 1,
L1
             
    SE 204  ศท244
(3) 2,
L1
 ศท243
(3) 3,
L1
  กค301
(3) 1,
L1
      
เสาร์    LAB SE 304/1   ดป312
(3) 1,
L2
          
    LAB SE 304/2         ดป473
(3) 1,
L1
    
    SE 113 ดป312
(3) 1,
L2
             
    SE 204   กค391
(1) 1,
L1
          
    SE 303  ดป423
(3) 1,
L1
 ดป433
(3) 1,
L1
  ดป473
(3) 1,
L1
       
อาทิตย์    LAB SE 304/2  ดป423
(3) 1,
L1
 ดป433
(3) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47