เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ภาควิชาภูมิทัศน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    2-301      ภส223
(2) 1,
L1
  
    2-401      สว513
(3) 1,
L3
 สว513
(3) 1,
L3
   
    2-403      ภส341
(3) 1,
L1
 ภส341
(3) 1,
L1
   
    2-404   ภส434
(5) 1,
L1
  ภส434
(5) 1,
L1
  
    2-503  สถ581
(3) 1,
L1
  สถ541
(3) 1,
L1
     
    2-504   สถ391
(1) 1,
L1
  สถ371
(3) 1,
L1
 สถ371
(3) 1,
L1
   
    สถาปัตย์ 301      ภท110
(3) 1,
L1
      
    สถาปัตย์ 308   ภท110
(3) 1,
L1
 ภท110
(3) 1,
L1
         
    สถาปัตย์ 310 ผม543
(3) 1,
L3
 ผม543
(3) 1,
L3
  ผม593
(1) 1,
L3
      
    สถาปัตย์ 408  ภท253
(3) 1,
L1
   ภท111
(3) 1,
L1
 ภท111
(3) 1,
L1
      
    ห้องตะแบก ภท475
(3) 1,
L1
 ภท475
(3) 1,
L1
 ภท334
(3) 1,
L1
 ภท334
(3) 1,
L1
   
    ห้องเสลา ภท371
(3) 1,
L1
 ภท371
(3) 1,
L1
        
    ห้องอินทนิล  ภส330
(3) 1,
L1
         
อังคาร    2-301   ภส114
(2) 1,
L1
  ภส114
(2) 1,
L1
   
    2-401      ผม516
(3) 1,
L3
 ผม516
(3) 1,
L3
    
    2-402      ภท343
(3) 1,
L1
 ภท343
(3) 1,
L1
    
    2-403      ภส332
(4) 1,
L1
 ภส332
(4) 1,
L1
   
    2-404      ภส443
(3) 1,
L1
 ภส443
(3) 1,
L1
   
    2-501      สถ481
(5) 1,
L1
 สถ481
(5) 1,
L1
   
    2-503  สถ561
(3) 1,
L1
  สถ381
(5) 1,
L1
 สถ381
(5) 1,
L1
   
    2-504      สถ113
(3) 1,
L1
 สถ113
(3) 1,
L1
   
    สถาปัตย์ 211 ภส224
(2) 1,
L1
 ภส224
(2) 1,
L1
  ภส224
(2) 2,
L1
 ภส224
(2) 2,
L1
    
    สถาปัตย์ 301    ภท110
(3) 1,
L1
  ภท110
(3) 1,
L1
      
    สถาปัตย์ 310      ผม501
(3) 1,
L3
 ผม501
(3) 1,
L3
    
    สถาปัตย์ 408 ภท324
(3) 1,
L1
 ภท324
(3) 1,
L1
  สว514
(3) 1,
L3
 สว514
(3) 1,
L3
   
    ห้องตะแบก      ภท252
(3) 1,
L1
 ภท252
(3) 1,
L1
   
    ห้องเสลา      ภท446
(3) 1,
L1
 ภท446
(3) 1,
L1
   
    ห้องอินทนิล ภส394
(3) 2,
L1
 ภส394
(3) 2,
L1
  ภท342
(3) 1,
L1
 ภท342
(3) 1,
L1
   
พุธ    2-504  สถ321
(3) 1,
L1
 สถ321
(3) 1,
L1
       
    สถาปัตย์ 301   ภท332
(3) 1,
L1
       
    สถาปัตย์ 308  ภท332
(3) 1,
L1
           
    สถาปัตย์ 310   ผม592
(1) 1,
L3
         
    ห้องตะแบก  ภท445
(3) 1,
L1
 ภท445
(3) 1,
L1
       
    ห้องเสลา  สถ270
(3) 1,
L1
 สถ272
(3) 1,
L1
       
  ภท284
(2) 1,
L1
  สถ270
(3) 1,
L1
       
  สถ272
(3) 1,
L1
 ภท284
(2) 1,
L1
       
    ห้องอินทนิล  ภส394
(3) 1,
L1
 ภส394
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    2-401  ผม511
(3) 1,
L3
  ผม513
(3) 1,
L3
 ผม513
(3) 1,
L3
    
    2-403  ภส332
(4) 1,
L1
  ภส353
(3) 1,
L1
 ภส353
(3) 1,
L1
   
    2-404 ภส113
(3) 1,
L1
   ภส471
(3) 1,
L1
 ภส471
(3) 1,
L1
   
    2-502      สถ112
(3) 1,
L1
 สถ112
(3) 1,
L1
   
    2-503 สถ311
(3) 1,
L1
    สถ372
(3) 1,
L1
 สถ372
(3) 1,
L1
   
  สถ311
(3) 1,
L1
         
    2-504  สถ421
(3) 1,
L1
  สถ451
(3) 1,
L1
 สถ451
(3) 1,
L1
   
    สถาปัตย์ 308  ภท451
(3) 1,
L1
  ภท332
(3) 2,
L1
 ภท332
(3) 2,
L1
   
    สถาปัตย์ 310      สว532
(3) 1,
L3
 สว532
(3) 1,
L3
   
    สถาปัตย์ 401-1   ภท112
(3) 1,
L1
 ภท112
(3) 1,
L1
  ภท112
(3) 1,
L1
   
    สถาปัตย์ 408 ภท253
(3) 1,
L1
          
    ห้องตะแบก ภส261
(3) 1,
L1
          
    ห้องเสลา      ภส226
(3) 1,
L1
 ภส226
(3) 1,
L1
   
    ห้องอินทนิล      ภท283
(3) 1,
L1
 ภท283
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    2-401 สว594
(1) 1,
L3
 สว593
(1) 1,
L3
  สว543
(3) 1,
L3
 สว543
(3) 1,
L3
   
    2-402      ภส338
(1) 1,
L1
     
    2-403      ภส593
(2) 1,
L1
      
    2-404      ภส434
(5) 1,
L1
     
    2-501      สถ481
(5) 1,
L1
     
    2-502      สถ111
(3) 1,
L1
 สถ111
(3) 1,
L1
   
    2-503   ภส112
(3) 1,
L1
 ภส112
(3) 1,
L1
   
    2-504  สถ461
(3) 1,
L1
  สถ381
(5) 1,
L1
     
    สถาปัตย์ 211        ภส598
(9) 1,
L1
    
    สถาปัตย์ 308 ภท444
(3) 1,
L1
 ภท444
(3) 1,
L1
        
    สถาปัตย์ 310   ผม591
(1) 1,
L3
         
    สถาปัตย์ 408 ภท111
(3) 1,
L1
        
    ห้องตะแบก   ภส251
(3) 1,
L1
  ภส251
(3) 1,
L1
     
    ห้องเสลา       ภท385
(3) 1,
L1
 ภท385
(3) 1,
L1
   
    ห้องอินทนิล ภท372
(3) 1,
L1
 ภท372
(3) 1,
L1
  ภท493
(3) 1,
L1
 ภท493
(3) 1,
L1
 
เสาร์    2-504  สถ422
(3) 1,
L1
         
    ห้องอินทนิล   ภท341
(3) 1,
L1
  ภท341
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47