เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก (โซน B)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    TBA ศป160
(3) 1,
L1
 ศป150
(3) 1,
L1
  ศป231
(3) 1,
L1
   
 ศป236
(3) 1,
L1
 ศป237
(3) 1,
L1
  ศป011
(3) 1,
L1
   
   ศป234
(3) 1,
L1
  ศป235
(3) 3,
L1
   
   ศป239
(3) 1,
L1
    ศป025
(3) 1,
L1
  
        ศป151
(3) 1,
L1
 
        ศป207
(3) 1,
L1
  
        ศป161
(3) 1,
L1
 
        ศป022
(3) 1,
L1
 
    ศกฬ โซน B   ศท013
(3) 5,
L1
    ศท013
(3) 16,
L1
 
   ศท013
(3) 6,
L1
    ศท013
(3) 24,
L1
 
    ศกฬ เรียน1 ศท031
(3) 20,
L1
 ศท244
(3) 5,
L1
  ศท347
(3) 1,
L1
   
    ศกฬ เรียน2 ศท241
(3) 9,
L1
 ศท241
(3) 4,
L1
  ศท343
(3) 3,
L1
 ศท031
(3) 15,
L1
 
    ศกฬรับรอง2 ศท343
(3) 2,
L1
 ศท142
(3) 7,
L1
  ศท243
(3) 1,
L1
   
    ศูนย์กีฬา        ผษ101
(3) 6,
L1
อังคาร    TBA ศป237
(3) 2,
L1
 ศป150
(3) 2,
L1
  ศป150
(3) 3,
L1
 ศป205
(3) 1,
L1
 
 ศป150
(3) 4,
L1
 ศป230
(3) 1,
L1
  ศป230
(3) 2,
L1
   
 ศป232
(3) 1,
L1
 ศป160
(3) 2,
L1
  ศป235
(3) 2,
L1
   
   ศป235
(3) 1,
L1
  ศป160
(3) 3,
L1
   
    ศกฬ โซน B ศท013
(3) 9,
L1
 ศท013
(3) 19,
L1
  ศท013
(3) 20,
L1
 ศท013
(3) 12,
L1
 
 ศท013
(3) 8,
L1
 ศท013
(3) 10,
L1
      
    ศกฬ เรียน1 ศท142
(3) 13,
L1
 ศท347
(3) 2,
L1
  ศท347
(3) 3,
L1
 ศท013
(3) 21,
L1
 
    ศกฬ เรียน2 ศท013
(3) 11,
L1
 ศท241
(3) 1,
L1
  ศท142
(3) 12,
L1
   
    ศกฬรับรอง2 ศท141
(3) 10,
L1
 ศท142
(3) 19,
L1
  ศท142
(3) 21,
L1
   
พุธ    TBA  ศท303
(3) 1,
L1
      
  ศท331
(3) 1,
L1
      
  ศท306
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี    TBA ศป160
(3) 1,
L1
 ศป237
(3) 1,
L1
  ศป011
(3) 1,
L1
   
 ศป236
(3) 1,
L1
 ศป150
(3) 1,
L1
  ศป231
(3) 1,
L1
   
   ศป239
(3) 1,
L1
  ศป235
(3) 3,
L1
   
   ศป234
(3) 1,
L1
    ศป025
(3) 1,
L1
  
        ศป161
(3) 1,
L1
 
        ศป151
(3) 1,
L1
 
        ศป207
(3) 1,
L1
  
        ศป022
(3) 1,
L1
 
    ศกฬ โซน B ศท013
(3) 2,
L1
 ศท013
(3) 4,
L1
  ศท013
(3) 15,
L1
 ศท013
(3) 17,
L1
 
 ศท013
(3) 22,
L1
 ศท013
(3) 23,
L1
  ศท013
(3) 14,
L1
 ศท013
(3) 18,
L1
 
 ศท013
(3) 1,
L1
    ศท013
(3) 13,
L1
   
 ศท013
(3) 3,
L1
        
    ศกฬ เรียน1 ศท031
(3) 20,
L1
 ศท244
(3) 5,
L1
  ศท347
(3) 1,
L1
   
    ศกฬ เรียน2 ศท241
(3) 9,
L1
 ศท241
(3) 4,
L1
  ศท343
(3) 3,
L1
 ศท031
(3) 15,
L1
 
    ศกฬรับรอง2 ศท343
(3) 2,
L1
 ศท142
(3) 7,
L1
  ศท243
(3) 1,
L1
 ศท013
(3) 16,
L1
 
    ศูนย์กีฬา        ผษ101
(3) 3,
L1
        10100214
(3) 1,
L1
ศุกร์    TBA ศป237
(3) 2,
L1
 ศป230
(3) 1,
L1
  ศป235
(3) 2,
L1
 ศป205
(3) 1,
L1
 ศป232
(3) 1,
L1
 ศป235
(3) 1,
L1
  ศป150
(3) 3,
L1
   
 ศป150
(3) 4,
L1
 ศป160
(3) 2,
L1
  ศป160
(3) 3,
L1
   
   ศป150
(3) 2,
L1
  ศป230
(3) 2,
L1
   
    ศกฬ โซน B ศท013
(3) 11,
L1
 ศท013
(3) 25,
L1
    ศท013
(3) 21,
L1
 
   ศท013
(3) 7,
L1
      
    ศกฬ เรียน1 ศท142
(3) 13,
L1
 ศท347
(3) 2,
L1
  ศท347
(3) 3,
L1
   
    ศกฬ เรียน2   ศท241
(3) 1,
L1
  ศท142
(3) 12,
L1
   
    ศกฬรับรอง2 ศท141
(3) 10,
L1
 ศท142
(3) 19,
L1
  ศท142
(3) 21,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47